ТАРАН О.В., ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., Організована кіберзлочинність в Україні: проблеми формування офіційної статистики та її аналізу (ст. 193-201)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249306

УДК 343.2/.7:004.056(477)

ТАРАН О.В.,
 
 
 
ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д.,
доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4752-9924.
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7496-9904.
 
 
Анотація. У статті проаналізовані види, форми та зміст статистичної звітності, що відображають стан і структуру кіберзлочинності в Україні. Визначено способи інтерпретації статистичної інформації й використання її можливостей у запобіганні й протидії кіберзлочинності. Узагальнено та розкрито недоліки структури офіційних статистичних даних, що полягають у безсистемності, непогодженості й непослідовності їх формування. Відзначається, що дотепер  у національному та міжнародному законодавстві не вистачає загальновизнаного визначення киберзлчинів, а тому і єдиного підходу до розробки підстав віднесення протиправних діянь до таких злочинів. Звіти розроблено без обліку подальшого аналізу кіберзлочинності. І якщо у звіті Національної поліції України містяться дані про певну кількість злочинів, які можна віднести до киберзлочинів, в офіційних статистичних звітах, крім Розд. XVІ КК України, такі відсутні. Тому, про офіційну статистику, яка повно та вірогідно віддображає структуру кіберзлочинності, сьогодні не йдеться. Можливо проаналізувати тільки динаміку цього виду злочинності, структуру злочинності на основі врахованих злочинів.
Ключові слова: кіберзлочинність, організована кіберзлочинність, латентна кіберзлочинність, аналіз стану кіберзлочинності, статистичні звітності.
Summary. The article analyzes the types, forms and content of statistical reporting that reflects the state and structure of cybercrime in Ukraine. Ways to interpret statistical information and to use its capabilities in preventing and combating cybercrime are identified. The shortcomings of the structure of official statistical data, namely unsystematic character, inconsistency and incoherence of their formation, are generalized and revealed. It is noted that the national and international legislation lacks a generally accepted definition of cybercrime so far, and therefore a single approach to defining the grounds for classifying illegal acts as such crimes. The reports were developed without considering further analysis of cybercrime. And while the report of the National Police of Ukraine contains data on a number of criminal offenses that can be attributed to cybercrime, the official statistical reports prepared by the Office of the Prosecutor General of Ukraine and the State Judicial Administration of Ukraine, except for Chapter XVI of the Criminal Code, are missing the mentioned data. Therefore, official statistics, which fully and accurately reflect the state and structure of cybercrime cannot be introduced today. It is possible to analyze only the dynamics of this type of crime, the structure of crime on the basis of recorded crimes. The number of criminal offenses under the articles of chap. XVI of the Criminal Code of Ukraine, is growing unevenly, and this growth in the last 4 years is insignificant. The share of these criminal offenses is growing more dynamically. But their share of the total crime rate in Ukraine today is insignificant and is less than one percent - in 2020 0.69. In the first quarter of 2021, employees of cyber police units of the National Police of Ukraine, for the first time detected 4 criminal offenses under Art. 255 of the Criminal Code of Ukraine (“Creation of a criminal organization”). During 2013 2010, 112 persons were found to have committed criminal offenses of this category as part of a group...