ТАРАН О.В., ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет (ст. 73-81)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221221

УДК 004:340::681.3.06

ТАРАН О.В.,
 
 
ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д.,  
доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4752-9924.
кандидат юридичних наук, с.н.с., головний науковий співробітник Міжвідомчого НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.
 
 
Анотація. За результатами аналізу та узагальнення матеріалів правозастосовної практики, правової статистики та нормативного регулювання кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності визначено низку актуальних проблем нормативного і практичного змісту та запропоновано шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність: посилення взаємодії правоохоронних органів різних країн, провайдерів, громадських організацій, координації при проведенні спільних операцій Інтерполом та Європолом; підвищення ефективності роботи правоохоронних органів у відповідному напрямі; впровадження дієвого моніторингу Даркнет; збільшення впливу на порушників авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, зокрема посилення відповідальності за злочини у цій сфері; вирішення питання щодо прискорення проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності; створення єдиної методики визначення розміру матеріальної шкоди, завданої порушенням права інтелектуальної власності; прискорення процесу отримання (витребування) інформації про власника Інтернет-ресурсу (контенту), який зареєстрований та адміністрування якого здійснюється за межами території України.
Ключові слова: інтелектуальна власність, кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність, авторське право і суміжні права, правова статистика, розслідування.
Summary. Based on the results of analysis and generalization of materials of law enforcement practice, legal statistics and normative regulation of criminal liability for intellectual property offenses, a number of topical problems of normative and practical character are identified and ways to solve them are proposed. Necessity is substantiated for: strengthening of interaction of law enforcement agencies of different countries, providers, public organizations, coordination in carrying out joint operations by Interpol and Europol; improving the efficiency of law enforcement agencies in the appropriate direction; implementation of effective Darknet monitoring; increasing the impact on infringers of copyright and related rights on the Internet, in particular, strengthening the responsibility for crimes in this area; resolving the issue of accelerating the conduct of examinations in the field of intellectual property; creation of a single method of determining the amount of material damage caused by infringement of intellectual property rights; acceleration of the process of obtaining (demanding) information about the owner of the Internet resource (content), which is registered and which is administered outside of the territory of Ukraine.
Keywords: intellectual property, criminal offenses, criminal liability, copyright and related rights, legal statistics, investigation...