ТАРАСЮК А.В., Відкриті дані та інші дані у публічному доступі: правові аспекти (ст. 59-65)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273032

УДК 342.951:351.82

ТАРАСЮК А.В.,
аспірант, Національний університет
біоресурсів і природокористування України
 
 
Анотація. Стаття присвячується правовим аспектам використання публічної інформації у формі відкритих даних та іншої інформації, що є у публічному доступі у мережі Інтернет у комерційних та некомерційних проектах.
Ключові слова: інформаційне право, відкриті дані, публічні дані, дані у відкритому доступі, великі дані, приватність.
Аннотация. Статья посвящается правовым аспектам использования публичной информации в форме открытых данных и другой информации, представляемой в открытом доступе в сети Интернет в коммерческих и некоммерческих проектах.
Ключевые слова: информационное право, открытые данные, публичные данные, данные в открытом доступе, большие данные, приватность.
Summary. The article is devoted to legal aspects of usage of public information in a form of open data and other information with open access at the Internet in commercial and non-commercial projects.
Keywords: informational law, open data, public data, open access data, big data, privacy.
 
 
       Постановка проблеми. Інформація є необхідним ресурсом для компаній в їхній діяльності. Її актуальність, достовірність та якість багато в чому визначають успіх підприємства. Фактично, дані стають сировиною, необхідною для функціонування суб’єктів господарювання та некомерційних проектів. Відкриті дані та інші дані, що є у відкритому доступі на тих чи інших підставах в мережі Інтернет, можна вважати частиною “Великих даних” (англ. – Big Data)...
 
 

 

Видання НДІІП