ТАРАСЮК А.В., Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних – резидентів України (ст. 28-35)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273201

УДК 342.951:351.82

ТАРАСЮК А.В.,
аспірант Національного університету
 біоресурсів і природокористування України
 
 
Анотація. Стаття присвячується правовим аспектам та проблемам застосування загального регулювання захисту даних до контролерів та процесорів персональних даних – резидентів України, в контексті обробки останніми персональних даних в рамках законодавства Європейського Союзу.
Ключові слова: захист персональних даних, інформаційні відносини, інформаційне право
Summary. The article is dedicated to the legal aspects and problems of application of the general adjusting of data protection to the inspectors and processors of the personal information – residents of Ukraine, in the context of the personal data handling carried out by them within the framework of legislation of European Union.
Keywords: personal data protection,  informative relations, informative right.
Аннотация. Статья посвящается правовым аспектам и проблемам применения общей регуляции защиты данных к контролерам и процессорам персональных данных – резидентов Украины, в контексте обработки последними персональных данных в рамках законодательства Европейского Союза.
Ключевые слова: защита персональных данных, информационные отношения, информационное право.
 
 
      Постановка проблеми. В умовах поширення застосування технологій Великих даних, персональні дані фактично стають сировиною для володільців баз даних і забезпечують можливість прийняття компаніями рішень, в основі яких лежить прогноз можливої поведінки конкурентів в рамках конкретних ресурсів в мережі Інтернет. Межа між законною обробкою таких даних та втручанням у приватне життя надзвичайно тонка.
      Законодавства про захист персональних даних різняться в залежності від юрисдикції, але з прийняттям у 2016 році Європейським Парламентом і Радою Регламенту (ЄС) 2016/679 від 27.04.16 р. – “Загальне регулювання захисту даних” (General data protection regulation) (далі – GDPR) [1], вимоги до регулювання інформаційних відносин в сфері захисту персональних даних стають уніфікованими для всіх “контролерів” та “процесорів” персональних даних (далі – контролер та процесор відповідно), якщо вказані суб’єкти мають зв’язки з державами-членами Європейського Союзу...