ТКАЧЕНКО В.В., Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат

УДК 342.951
 
ТКАЧЕНКО В.В.,
старший викладач кафедри адміністративного
та інформаційного права
Сумського національного аграрного університету
 
 
Анотація. Про адаптацію інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів у контексті загальних проблем співвідношення міжнародного та національного права, особливостей застосування міжнародних правових норм.
Ключові слова: інформаційне законодавство, поняття, зміст та особливості адаптації, міжнародні правові стандарти, взаємодія норм міжнародного та національного права, теорія трансформації, теорія імплементації, способи та стадії імплементації.
Аннотация. Об адаптации информационного законодательства Украины к международным правовым стандартам в контексте общих проблем соотношения международного и национального права, особенностей применения международных правовых норм.
Ключевые слова: информационное законодательство, понятие, содержание и особенности адаптации, международные правовые стандарты, взаимодействие норм международного и национального права, теория трансформации, теория имплементации, способы и стадии имплементации.
Summary. About adaptation of informative legislation of Ukraine  to the international legal standards in the context of common problems of the relationship between international and national law,the features of the application of international legal norms and approaches to their solution is studied.
Keywords: information legislation, the concept, the content and features of adaptation, international legal standards, the interaction of international and national law, the theory of transformation,the theory of implementation, implementation methods and stages.
 
        Постановка проблеми. Обґрунтовуючи актуальність запропонованого у даній статті дослідження, вважаємо за доцільне зазначити, що серед основних чинників, що впливають на необхідність адаптації інформаційного законодавства України до міжнародно-правових стандартів постають, зокрема, інтеграційні процеси, виникнення та розвиток яких пов’язаний із створенням “такої форми суспільного розвитку, як глобальна інтеграція” [1, с. 1]. В свою чергу, серед основних типів процесів глобальної інтеграції провідна роль належить організаційно-правовій та інформаційній інтеграції, адже “саме інформація нині є вирішальним чинником, що визначає розвиток технології та інструментальних ресурсів загалом. Без неї використання матеріальних і енергетичних ресурсів для підтримки життєдіяльності й розвитку суспільства неможливе” [2]. Очевидно й те, що Україна прагне стати органічною ланкою глобального інформаційного суспільства, яке, до речі, “включає до себе: 1) світову “інформаційну економіку” і розвинуті системи електронної комерції…