ТКАЧУК Н.А., Організаційно-правові засади формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави (ст. 133-138)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270754

УДК 35.078.3+004.056

Ткачук Н.А.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті автор досліджує організаційно-правові засади, стан та проблемні питання формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави як важливого елемента системи заходів із забезпечення кіберзахисту та кібербезпеки України.
Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні системи, критична інформаційна інфраструктура, кібербезпека, кіберзагрози, кіберзахист.
Summary. The article examines the organizational and legal bases, the status and problems of formation of the national critical information and communication systems list as an important component of comprehensive measures to ensure cyber security and cyber protection of Ukraine.
Keywords: information and telecommunication systems, critical information infrastructure, cyber security, cyber threats, cyber protection.
Аннотация. В статье автор исследует организационно-правовые основы, состояние и проблемные вопросы формирования перечня информационно-телекоммуникационных систем объектов критической инфраструктуры государства как важного элемента системы мероприятий по обеспечению киберзащиты и кибербезопасности Украины.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные системы, критическая информационная инфраструктура, кибербезопасность,киберугрозы, киберзащита.
 
 
      Постановка проблеми. Забезпечення надійного кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури є однією з ключових умов безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави. Наслідки масованих кібератак на комп’ютерні мережі банківського, енергетичного, транспортного секторів, галузі зв’язку, а також органів державної влади України, які відбулися у червні 2017 року, викликали значний резонанс у суспільстві та засвідчили невідповідність існуючого стану захисту критичної інформаційної інфраструктури держави актуальним та потенційним кіберзагрозам сьогодення.
    Підвищення ефективності та удосконалення організаційно-правових засад забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі тих, які перебувають у приватній власності, а також встановлення відповідних вимог у цій сфері до їх власників та операторів не можливі без визначення на загальнодержавному рівні безпосереднього переліку їх інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – ІТС), що потребують пріоритетного захисту від кібератак та повинні належати до критичної інформаційної інфраструктури держави...