ТКАЧУК О.В., Проблеми формування соціально-правової компетентності студентів з особливими потребами

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272538

УДК 364.026

Ткачук О.В.,
аспірант Інституту проблем виховання
Національної Академії педагогічних наук України
 
 
Анотація. У статті розглянуто проблемні аспекти формування соціально-правової компетентності студентів з особливими потребами, проаналізовано наукові досягнення в галузі педагогіки, психології, соціології та юриспруденції щодо наукової категорії «соціально-правова компетентність».
Ключові слова: право, компетентність, правова компетентність, соціальна компетентність, соціально-правова компетентність.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные аспекты формирования социально-правовой компетентности студентов с особенными потребностями, проанализированы научные достижения в области педагогики, психологи, социологии и юриспруденции относительно научной категории «социально-правовая компетентность».
Ключевые слова: право, компетентность, правовая компетентность, социальная компетентность, социально-правовая компетентность.
Summary. In the article is considered the problematic aspects of the formation of the social and legal competence of students with special need, been analyzed last scientific achievements in industries of pedagogy, psychology, sociology and jurisprudence regarding scientific category of «social and legal competence».
Keywords: right, competence, legal competence, social competence, social and legal competence.
 
 
       У період реформування соціальної сфери державна соціальна політика України стосовно осіб з особливими потребами ґрунтується на принципі рівності прав з іншими громадянами країни.
        На шляху до розв’язання низки соціально-державницьких проблем зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до необхідності забезпечення розуміння «інвалідності» як правозахисної моделі, згідно з якою особи з особливими потребами розглядаються як такі, що мають права, здатні заявляти про ці права і домагатися їх реалізації.
        Підхід, що ґрунтується на правах, спрямований на пошук можливостей поважати і підтримувати багатогранність, індивідуальність і неповторність людини з інвалідністю в кожній особистості шляхом створення необхідних умов для її повноцінної участі в житті суспільства. Така гуманістична спрямованість вимог сьогодення потребує підготовки соціально-правової компетентності студентів. У зв’язку з цим проблема формування соціально-правової компетентності студентської молоді вищих навчальних закладів стає пріоритетною…
 

 

Видання НДІІП