ТКАЧУК Т.Ю., Забезпечення інформаційної безпеки: досвід окремих країн східної Європи (ст. 62-72)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273107

УДК 342.4:327.7

ТКАЧУК Т.Ю.,
кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
  організації захисту інформації з обмеженим доступом 
  Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки
  Національної академії СБ України
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню питань забезпечення інформаційної безпеки у країнах Східної Європи. В ході дослідження визначаються пріоритети та проблеми забезпечення інформаційної безпеки у вказаних країнах. Також оцінюється значущість досвіду країн Східної Європи у сфері забезпечення інформаційної безпеки для України.
Ключові слова: інформаційна безпека, безпека інформації, персональні дані, кібербезпека, Східна Європа.
Summary. The article is devoted to the research of the information security subject in the countries of Eastern Europe. The study identifies priorities and problems of ensuring information security in these countries. The importance of the experience of Eastern European countries in the field of information security for Ukraine is also assessed.
Keywords: information security, the defense of information, personal data, cybersecurity, Eastern Europe.
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов обеспечения информационной безопасности в странах Восточной Европы. В ходе исследования определяются приоритеты и проблемы обеспечения информационной безопасности в указанных странах. Также оценивается значимость опыта стран Восточной Европы в сфере обеспечения информационной безопасности для Украины.
Ключевые слова: информационная безопасность, безопасность информации, персональные данные, кибербезопасность, Восточная Европа.
 
 
       Постановка проблеми. Підходи до забезпечення інформаційної безпеки, прийняті у країнах Східної Європи, наразі не є уніфікованими, що зумовлено геополітичною специфікою відповідних країн, одні з яких входять до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) та Європейського Союзу (ЄС), інші – прямують до членства у вказаних організаціях, а деякі – входять до євразійських міждержавних утворень. Обравши євроінтеграційний курс та визначивши вступ до НАТО своїм стратегічним пріоритетом, Україна має орієнтуватися передусім на стратегію розвитку країн-учасниць ЄС та НАТО в інформаційній сфері [1, c. 18]. Втім, не менш важливим є і досвід інших країн Східної Європи, які проходять аналогічний шлях у процесі становлення та розвитку інформаційного суспільства. Тож дослідження, оцінка та імплементація позитивного досвіду східноєвропейських країн мають важливе значення при розбудові системи забезпечення інформаційної безпеки в Україні, оскільки події останніх років в нашій державі показали, що наша країна поки що не готова протистояти інформаційним війнам, а її політика у сфері забезпечення інформаційної безпеки та інформаційна політика в цілому потребує вдосконалення [2, c. 179]...
 

 

Видання НДІІП