Т.М. ВОЙТЕШЕНКО. Правові аспекти охорони та захисту інформації в комп'ютерних системах

УДК 004.056.5 (045)

Т.М. ВОЙТЕШЕНКО, фахівець 1-ї категорії наукової лабораторії проблем
інформаційного права Науково-дослідного центру правової
інформатики Національної академії правових наук України
    
  Анотація. Щодо проблем визначення поняття "безпека інформації", а також класифікації основних засобів її охорони і захисту в комп`ютерних системах в органах державної влади.
Аннотация. О проблемах определения понятия "безопасность информации", а также классификации основных средств ее охраны и защиты в компьютерных системах в органах государственной власти.
Summаry. On the problems of determination of the notion 'safety of the information', as well as classification of main methods of its security and protection of the computer systems at the public authorities.
Ключові слова. безпека інформації, охорона і захист інформації.
 
 
На сучасному етапі розвитку глобального інформаційного суспільства гостро постає проблема інформаційної безпеки. Це викликано тим, що інформація є не тільки об'єктом співпраці, а й суперництва. У свою чергу інформаційна безпека стає важливим чинником підтримки життєво важливих інтересів будь-якої держави у всьому світі. Наразі слід звернути увагу на ті якісні зміни у процесах управління на всіх рівнях, обумовлені інтенсивним впровадженням сучасних інформаційних технологій, а також на паралельно зростаючу небезпеку можливості просочення та несанкціонованого доступу до інформації зі злочинною метою.
Ця проблема торкнулася і діяльності державних органів різних рівнів, у яких застосовуються засоби електронної обчислювальної техніки. Напрями застосування комп'ютерів цими органами постійно розширюються: формування правоохоронних обліків різної спрямованості, накопичення службової інформації, складання документів різного рівня доступу. Розвиток засобів, методів та форм автоматизації процесів обробки інформації, поширення застосування комп'ютерів роблять інформацію набагато вразливішою.
Отже, саме ці причини змушують правлячі кола країн все більше і більше приділяти уваги проблемам охорони та захисту інформації та пошуку шляхів її вирішення. Не відстає в цьому питанні й Україна. В нашій державі активно впроваджуються ряд важливих для суспільства інформаційно-телекомунікаційних систем, мереж зв'язку, передачі даних, систем прийняття рішень.
Актуальність обраної теми полягає також в наступному:
- постійно існують реальні загрози витоку, блокування або порушення цілісності інформації, що становить державні інформаційні ресурси;
- можливість руйнування та дезорганізації інформаційної інфраструктури держави прирівнюються за наслідками до застосування зброї масового знищення.
Метою роботи є висвітлення результатів дослідження правових аспектів охорони та захисту інформації в комп'ютерних системах в органах державної влади.
Об`єктом дослідження виступають суспільні відносини щодо охорони та захисту інформації в комп`ютерних системах в органах державної влади…