ТОМЧЕНКО О.В., ЧЕРНЕНКО О.Є., До питання визначення понятійного апарату сучасних “інформаційних війн”

УДК 001.4:002.6+340.68:355.01

ТОМЧЕНКО О.В.,
 
ЧЕРНЕНКО О.Є.,
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук Національної академії наук України
Всеукраїнський благодійний Фонд сприяння розвитку
геоіформаційних технологій та послуг “ГІС-Асоціація України”
 
 
Аннотация. Про понятійний апарат сфери “інформаційних війн”, критерії і методи ідентифікації, а також відповідності їх змісту певній якості.
Ключові слова: інформаційна війна, інформаційна безпека, правопорушення в інформаційній сфері, математичне моделювання, сучасні інформаційні технології, методи та засоби управління.
Аннотация. О понятийном аппарате сферы “информационных войн”, критериях и методах идентификации, а также соответствия их содержания определенному качеству.
Ключевые слова: информационная война, информационная безопасность, правонарушение в информационной сфере, математическое моделирование, современные информационные технологии, методы и средства управления.
Summary. About the conceptual framework of sphere of “informative wars”, criteria and methods of authentication, and also accordance of their nature to certain quality.
Keywords: information war, information safety, offence in an information sphere, mathematical design, modern information technologies, methods and management facilities.
 
 
        Постановка проблеми. Дослідження правопорушень в інформаційній сфері знаходиться в площині інформатики, юриспруденції, політології, психології, системного аналізу, соціально-економічних і культурно-історичних процесів та певного ряду суміжних дисциплін. Тобто, воно має міждисциплінарний характер.
З огляду на інформаційний характер суспільства, суцільну інформатизацію процесів, які в ньому відбуваються, вважаємо доцільним звернути увагу на дві взаємопов’язані обставини, які остаточно сформувались у ХХІ столітті.
        Перша обставина. Правопорушення в інформаційній сфері досить часто неможливо виявити (те, що мав місце факт правопорушення, ми часто розуміємо тоді, коли маємо справу з його наслідками), в разі виявлення ознак правопорушення в інформаційній сфері ми здебільшого потрапляємо в ситуацію, коли відсутні надійні ідентифікатори та методики, які дозволяють однозначно кваліфікувати ці правопорушення по суті. І нарешті – в тих випадках, коли правопорушення в інформаційній сфері кваліфіковано по суті, вжиття заходів з організації протидії та притягнення винних до відповідальності ускладнюється відсутністю відповідної юридичної бази та недосконалістю понятійного апарату…