ТРОФІМОВ С.А., Урегулювання порядку надання хостинг-послуг як фактор забезпечення ефективної антитерористичної діяльності

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).272034

УДК 342.95:323.285:004

ТРОФІМОВ С.А.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно- 
правових та кримінально-правових дисциплін
Кримського  юридичного інституту Національного університету
“Юридична  академія України імені Ярослава Мудрого”
 
 
Анотація. До проблеми врегулювання порядку надання хостинг-послуг як фактору забезпечення ефективної антитерористичної діяльності.
Ключові слова: протидія тероризму, терористична діяльність, послуги з надання хостингу, антитерористична діяльність.
Аннотация. К проблеме урегулирования порядка предоставления хостинг-услуг как фактора обеспечения эффективной антитеррористической деятельности.
Ключевые слова: противодействие терроризму, террористическая деятельность, услуги по предоставлению хостинга, антитеррористическая деятельность.
Summary. To the problem of settlement of procedure of grant of hosting-services as a factor of providing of effective counterterrorist activity.
Keywords: counteraction to terrorism, terrorist activity, services of hosting, counterterrorist activity.
 
      Постановка проблеми. Суспільство впродовж століть мало стійку тенденцію до вдосконалення технологій, якими все частіше користуються значна кількість його представників. Протягом останніх десяти років лідером у поширеності технологій стала мережа Інтернет, без якого неможливо уявити людство на даному етапі еволюції.
       Окремими проблемами забезпечення антитерористичної діяльності в інформаційно-правовому аспекті у своїх наукових дослідженнях займалися І.В. Арістова, К.І. Бєляков, В.В. Грибакін, В.В. Коноплев, О.В. Лукасевич, Т.А. Мартиросян, А.І. Марущак, В.Я. Настюк, О.В. Петришин, О.О. Погрібний, В.Г. Пилипчук, Г.П. Середа, Є.Д. Скулиш, Д.А. Соломін, Д.В. Сорокін та інші вітчизняні та іноземні науковці, але питанням запровадження адміністративної відповідальності суб’єкта господарювання, який надає хостинг-послуги за інформацію терористичного спрямування, що розміщена на його технічних потужностях, приділялася недостатня увага.
  Метою статті є висвітлення небезпеки безконтрольного використання інформаційних технологій, зокрема послуг з надання хостингу, та визначення шляхів унормування цієї сфери діяльності.
       1. Виклад основних положень. З урахуванням розвитку телекомунікаційної сфери та швидко зростаючого інтересу провідників тероризму до мережі Інтернет в якості своєрідної платформи до поширення ідеології тероризму, передачі інформації своїм прибічникам, а також дослідження потенційного деструктивного впливу на електронні системи різних державних органів, установ, підприємств та організацій постає питання про необхідність врегулювання процедури надання хостинг-послуг…
 
 

 

Видання НДІІП