ЦИМБАЛЮК О.В., Право на інформацію та право від інформації: інституційний взаємозв’язок у законодавстві окремих країн Європейського Союзу

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272570

УДК 341(045): 004.056

ЦИМБАЛЮК О.В.,
магістерка юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті пропонуються до розгляду окремі інституційні положення та взаємозв’язок права на інформацію і права від інформації на прикладі відображення їх у законодавстві окремих країн Європейського Союзу та доцільність визначення їх при кодифікації законодавства України про інформацію.
Ключові слова: право на інформацію, законодавство про інформацію, інформаційне право.
Аннотация. В статье предлагаются к рассмотрению отдельные институциональные положения и взаимосвязь права на информацию и права от информации на примере отражение их в законодательстве отдельных стран Европейского Союза и целесообразность определения их при кодификации законодательства Украины об информации.
Ключевые слова: право на информацию, законодательство об информации, информационное право.
Summary. The paper offered to the individual institutional position and relationship of the right to information and the right to information on the example displayed in the legislation of some countries of the European Union and the determination of their appropriateness in the codification of the laws of Ukraine on information.
Keywords: right to information legislation information, information law.
 
 
        Постановка проблеми. На даний момент Україна знаходиться на шляху інтеграції до транснаціонального інформаційно-правового простору, перш за все до такого його сегменту – як Європейського союзу (далі – ЄС). У зв’язки з цим актуальною є потреба впровадження у законодавство України спеціальних європейських інформаційно-правових стандартів напрацьованих в країнах ЄС.
        Серед іншого також визначається певні орієнтири для українського правознавства. Чільне місце серед них займає синхронізація досліджень сегменту глобальної інформаційної сфери: пошук методів, засобів, способів поступової гармонізації національного законодавства із відповідним законодавством країн ЄС. У його складі для дослідження виділено як ключовий такий спеціалізований і комплексний інститут європейського права, що отримав умовну назву – право на інформацію та його взаємозв’язок з іншим комплексним інститутом права – правом від інформації.
       Окремі положення зазначених комплексних (міжгалузевих) інститутів інформаційного права знайшли відображення у працях окремих українських правників-дослідників. Серед них можна відзначити таких, як І. Арістова, К. Бєляков, В. Брижко, В. Гавловський, О. Золотар, Б. Кормич, Р. Калюжний, А. Марущак, В. Цимбалюк.
     Метою статті є висвітлення окремих результатів дослідження інституційного співвідношення права на інформацію та права від інформації в контексті компаративістики законодавства окремих країн ЄС…
 
 

 

Видання НДІІП