ЦИМБАЛЮК В.С., Мас-медіа право в інформаційному суспільстві

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.1(1).271453

УДК 366.63

Цимбалюк В.С.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук,   
в.о.завідувача відділом з проблем інформаційного права     
Науково-дослідного центру правової інформатики
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. Щодо визначення сутності та змісту мас-медіа права в інформаційному суспільстві як підгалузі у спеціальній частині інформаційного права.
Аннотация. Относительно определения сущности и содержания мас-медиа права в информационном обществе как подотрасли в специальной части информационного права.
Summary. On the definition of the essence and content of mass media rights in the information society as a subsector in a special part of data protection law.
Ключові слова: мас-медіа право, інформаційне право, інформаційне суспільство.
 
 
        У багатьох країнах світу активно йде формування інформаційного суспільства – суспільства, де кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи особистому і суспільному розвиткові та підвищуючи якість життя із застосуванням електронно-цифрових технологій та телекомунікацій. В нашій країні Основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки були затверджені Законом України від 09.11.07 р. № 537-V.
        Одним із важливих аспектів реалізації мети і завдань становлення та розвитку інформаційного суспільства є різноманітні засоби масової інформації, мас-медіа. Вони, по суті, визначають зміст (контент) багатьох напрямів і видів інформаційної діяльності в суспільстві. Враховуючи важливість для нього мас-медіа, вони визначені і як складова правовідносин із відповідним відображенням у нормативно-правових актах: законах та підзаконних документах органів виконавчої і судової гілок влади. Зазначене дозволяє констатувати факт, що суспільні відносини щодо мас-медіа є предметом права у розумінні його як сфери суспільних відносин; як напряму наукових досліджень.
        Критична маса інформації, знань, нормативно-правових актів дозволяє висловити позицію про формування в праві такого феномену, що можна умовно визначити як мас-медіа право – право про засоби масової інформації (далі – ЗМІ).
Актуальність проблематики щодо мас-медіа права має важливе значення як для правотворчості (зокрема, розробки проекту Кодексу України про інформацію), так і для правозастосування, а також для правової освіти та юридичної науки (зокрема, для розвитку теорії інформаційного права). Проблематиці, пов’язаній із формуванням цього права, присвячено ряд публікацій, серед них пропонується звернути увагу на праці таких дослідників, як Бєляков К., Брижко В., Кузнецова О., Маер Т., Петрова Н., Погорєлова І., Приступенко Т., Якубенко В. [1 – 9] та ін. Проте, дослідники мас-медіа права, розглядаючи окремі фрагменти правовідносин, регулювання діяльності ЗМІ, не приділили уваги визначенню його структури та місця в системі права, зокрема, як системи знань і як системи наукових досліджень…
 
 
 

Видання НДІІП