ЦИМБАЛЮК В.С., Науково-доктринальні положення щодо методологічних установок систематизації законодавства про інформацію

УДК 340
 
ЦИМБАЛЮК В.С.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу теорії та історії інформаційного права
Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. Пропонуються до розгляду окремі результати дослідження, пов’язані з формуванням науково-доктринальних положень правознавства щодо методологічних установок систематизації законодавства про інформацію.
Ключові слова: право, доктрина, методологія, систематизація законодавства.
Аннотация. Предлагаются к рассмотрению отдельные результаты исследования, направленные относительно на формирование научно-доктринальных положений правоведения касательно методологических установок систематизации законодательства об информации.
Ключевые слова: право, доктрина, методология, систематизация законодательства.
Summary. Article offers to consider the individual results of the study related to the scientific and doctrinal provisions of the legal science on methodological orientations of systematization of information legislation.
Keywords: law, doctrine, methodology, systematization of legislation.
 
 
       Постановка проблеми. Формування теоретично-правових основ систематизації законодавства щодо інформаційної сфери передбачає визначення науково-доктринальних положень, що становлять базу наукових досліджень. Серед іншого вони також дозволять визначити методологічні установки розуміння систематизації законодавства за відповідним обсягом наукових знань.
       Метою статті є висвітлення окремих результатів дослідження щодо науково-доктринальних положень, спрямованих на визначення методологічних установок систематизації законодавства про інформацію.
      Виклад основних положень. Перш за все пропонується звернути увагу на адаптування розуміння системного підходу у такому його аспекті, як комплексність у складі правознавства як науки. Для цього пропонується методологічна установка, що з точки зору системного підходу, як його одного із проявів за певними ознаками є саме комплексний підхід. Тобто, з точки зору системного підходу, методологічно, під комплексним підходом пропонується розуміти множину визначених методів, методик, що дозволяють обмежувати об’єктивний ряд компонентів (чинників) суб’єктивно для заданої мети. Такий підхід вважається суттєвим і визначальним для встановлення закономірностей прояву явищ у їх відтворенні, але не творенні. Для подолання обмежень комплексного підходу і системного підходу у дослідженнях окремих проявів суспільних інформаційних відносин пропонується застосування системно-комплексного (чи комплексно-системного) підходу. Такий підхід у своїй основі передбачає можливість формування методології на основі поєднання традицій доктрини і новацій розуміння минулого, сучасного і прогнозування майбутнього суспільного буття за певними критеріями у їх порівнянні.
 
 

 

Видання НДІІП