ТУБОЛЬЦЕВА Я.С., Особливості суб’єктного складу у справах про усиновлення (ст. 132-139)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194808

УДК 347.91(477): 347.633

ТУБОЛЬЦЕВА Я.С.,
аспірант кафедри цивільного процесу
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. Стаття присвячена розгляду ряду актуальних питань визначення складу осіб, які приймають участь при розгляді судом справ про усиновлення. Виходячи із специфіки юридичної природи спірного матеріального правовідношення, а також теоретичних засад цивільного процесуального інституту осіб, які беруть участь у справах, було виокремлено деякі особливості суб’єктного складу у справах про усиновлення та, як результат, пропонується привести у відповідність акти чинного законодавства що регулюють умови та процедури усиновлення.
Ключові слова: процедура усиновлення, заявник, орган опіки та піклування, дитина, прокурор.
Summary. The article is devoted to the consideration of a number of topical issues in determining the composition of persons participating in the adoption cases consideration by the court.  Based on the specifics of the legal nature of the controversial financial relationship, as well as the theoretical foundations of the civil procedure institute of persons involved in cases, some features of the subject composition in cases of adoption were highlighted. Аs a result, it is proposed to bring the acts of the current legislation regulating the conditions and procedures of adoption into line.
 Key words: adoption procedure, applicant, guardianship authority, child, prosecutor.
 Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ряда актуальных вопросов определения состава лиц, участвующих при рассмотрении судом дел об усыновлении. Исходя из специфики юридической природы спорного материального правоотношения, а также теоретических основ гражданского процессуального института лиц, участвующих в делах, были выделены некоторые особенности субъектного состава в делах об усыновлении и, как результат, предлагается привести в соответствие акты действующего законодательства регулирующих условия  и процедуры усыновления.
Ключевые слова: процедура усыновления, заявитель, орган опеки и попечительства, ребенок, прокурор.
 
 
      Постановка проблеми. Ратифікувавши Конвенцію ООН про захист прав дитини від 27 лютого 1991 року Україна визнала, що дитині для повного й гармонічного розвитку потрібно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові й розуміння, а також, що пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є саме усиновлення. Згідно з національним законодавством усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України...
 
 

 

Видання НДІІП