ТУБОЛЬЦЕВА Я.С., Виключні особливості розвитку інституту усиновлення у вітчизняному цивільному процесуальному праві (ст. 135-143)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273355

УДК 347.91(477): 347.633

ТУБОЛЬЦЕВА Я.С.,
аспірант кафедри цивільного процесу,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. У статті досліджено процес зародження інституту усиновлення в Україні з найдавніших часів на підставі аналізу чинної в різні історичні періоди нормативно-правової бази та наукової літератури. Виявлено існування різних форм усиновлення на кожному окремому етапі розвитку державності та суспільного життя, що конкретно залежали від правил оформлення та компетенції органу, що наділений таким правом законодавцем того чи іншого часу. Зроблена спроба навести хронологічну послідовність становлення даного інституту у цивільному процесуальному праві України та виокремити характерні особливості, що зумовлені специфікою впливу законодавства зарубіжних держав.
Ключові слова: становлення законодавства, історичний розвиток, нормативно-правове регулювання, усиновлення, цивільне судочинство, судовий порядок.
Summary. The article examines the process of the commencement of the adoption institution in Ukraine since ancient based on the analysis of the legislation and scientific literature current in different historical periods. The existence of various forms of adoption at each separate stage of development of statehood and social life, which specifically depended on the rules of registration and competence of the body, which is endowed with such a right by the legislator at that time, has been identified. An attempt is made to bring the chronological sequence of the formation of this institute in the civil procedural law of Ukraine and to distinguish the characteristic features that are caused by the specifics of the influence of the legislation of foreign countries.
Keywords: formation of legislation, historical development, legal regulation, adoption, civil proceedings, judicial procedure.
Аннотация. В статье изучается процесс зарождения института усыновления в Украине с древнейших времен на основе анализа действующей в разные исторические периоды нормативно-правовой базы и научной литературы. Установлено, что на каждом отдельном этапе развития государства и общественной жизни существовали различные формы усыновления, которые конкретно зависели от правил оформления и компетенции органа, который был наделен таким правом законодателем того времени. Сделана попытка привести хронологическую последовательность становления данного института в гражданском процессуальном праве Украины и выделить характерные особенности, обусловленные спецификой влияния законодательства зарубежных государств.
Ключевые слова: становление законодательства, историческое развитие, нормативно-правовое регулирование, усыновление, гражданское судопроизводство, судебный порядок.
 
 
Постановка проблеми. Усиновлення, як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є одним із найстаріших, класичних, але досить складним  інститутом  права,  оскільки  окремі  його  елементи  регулюються різними...
 

 

Видання НДІІП