Т.В. ЧУБАРУК. Конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери

УДК 342.4

Т.В. ЧУБАРУК, старший консультант Головного юридичного управління
Апарату Верховної Ради України
    
  Анотація. До питання конституційних принципів в інформаційній сфері.
Аннотация. К вопросу конституционных принципов в информационной сфере.
Summаry. As to the question of constitutional principals in the informative space.
Ключові слова. конституційні засади, інформаційна сфера.
 
 
У сучасному демократичному суспільстві інформаційна сфера є важливою складовою суспільного устрою та його прогресивного розвитку. Еволюційне значення інформаційної складової полягає в тому, що сьогодні людство активно формує інформаційне суспільство, докладає зусиль для розвитку інформаційних технологій і створення високоефективного інформаційного середовища у глобальному вимірі. Водночас інформаційна складова виконує функціональну роль - виступає вагомим чинником розбудови конституційних інститутів, розвитку та зміцнення демократичних цінностей.
Інформаційна сфера не є автономною в системі суспільно-державних зв'язків. Умовою стійкого, стабільного розвитку суспільства і держави є забезпечення функціонування інформаційної сфери як правового простору. Втім, інформаційна сфера, являючи собою складну структуровану, утворену сукупністю різних елементів (основним з яких є інформація), формується та розвивається за власними принципами, що робить можливим характеризувати її як самостійну щодо цілей правового регулювання.
Розвиток суверенної України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави забезпечується утвердженням і зміцненням конституційних засад, єдиним джерелом яких є Конституція України. Конституційні засади закріплюють основні права, свободи людини, принципи суспільного і державного ладу, взаємовідносини людини і держави. Конституційні засади виступають "векторами" розвитку суспільних відносин та подальшого розвитку законодавства.
Тому дослідження конституційних засад щодо правового регулювання інформаційної сфери об'єктивно сприятиме її розвитку та формуванню інформаційного законодавства, яке покликано впорядкувати суспільні інформаційні відносини, що виникають у процесі здійснення інформаційної взаємодії, а також спрямовані на забезпечення не лише інформаційних та інших, пов'язаних із ними, прав та інтересів людини, суспільства та держави.
Значення конституційних засад для правового регулювання полягає в їх універсальності, що зумовлено особливим місцем конституційного права серед інших галузей права. Адже в ньому закріплюються основи суспільного ладу, державної та правової систем, що є визначальним в окресленні напрямів розвитку всіх сфер суспільного життя, що стосується також інформаційної сфери…