УХАНОВА Н.С., БОЙКО О.В., Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271545

УДК 316.324.8:342.72 

Уханова Н.С.,
 
Бойко О.В.,
фахівець 1 категорії Науково-дослідного центру правової інформатики
НАПрН України
помічник директора Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України, здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
 
Анотація. Щодо проблеми інформаційно-психологічного протиборства і додержання прав і свобод людини і громадянина в контексті розбудови інформаційного суспільства.
Аннотация. Относительно проблемы информационно-психологического противоборства и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в контексте построения информационного общества.
Summary. At to the problem of the informative-psychological confrontation and keeping the rights and freedoms of people and citizen in the context of development of informative society.
Ключові слова: права і свободи людини, інформаційне суспільство, віртуальна реальність,маніпуляція свідомістю, інформаційна зброя, інформаційно-психологічне протиборство. 
 
        В сучасних умовах цивілізаційних трансформацій, становлення і розвитку інформаційного суспільства, поширення інформаційно-психологічного протиборства в Україні та світі актуальною постає проблема захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері.   
        Нині внаслідок кардинальної зміни технологій, стилю і способу життя людина створює нове культурне середовище, нові моделі соціальної поведінки. У стрімкому розвиткові інформаційно-комп’ютерних технологій та Інтернету багато хто бачить мало не втілення мрії про об’єднання людства. Це певний образ вільного світу, де реалізовано право на вільний доступ до інформації, де не визнаються кордони, цензура, обмеження. Інтернет та новітні комп’ютерні технології створюють новий соціальний простір та нові форми інформаційних суспільних відносин. Інтернет – потужна зброя проти інформаційних блокад та відкрите поле для інформаційно-психологічного протистояння [1, с. 104].
        В умовах інформаційно-технологічної революції, що відбулася в Україні, та формування глобального інформаційного простору актуальною постає проблема розробки теоретико-правових основ забезпечення безпеки, прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері [2]. За нашими оцінками, насамперед це стосується запобігання, своєчасного виявлення і припинення або нейтралізації негативних інформаційно-психологічних впливів на свідомість людини. Вказана загроза сьогодні є реальною та вимагає розробки ефективних організаційних, правових, гуманітарних та інших механізмів запобігання таким діям і посилення відповідальності суб’єктів інформаційної діяльності за можливі правопорушення у цій сфері. З огляду на викладене актуальною постає проблема інформаційно-психологічного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства…