УХАНОВА Н.С., До питання підвищення безпеці в інформаційній сфері

УДК 342.5:002.6

Уханова Н.С.,
фахівець I категорії НДЦПІ НАПрН України
 
 
Анотація. Про деякі аспекти інформаційної безпеки, удосконалення державної інформаційної політики у сфері свободи слова та інформації.
Ключові слова: інформаційний простір, інформаційна боротьба, інформаційна безпека.
Аннотация. О некоторых аспектах информационной безопасности, совершенствование государственной информационной политики в сфере свободы слова и информации.
Ключевые слова: информационное пространство, информационная борьба, информационная безопасность
Summary. About some aspects of informative safety, perfection of state informative policy in the field of freedom of speech and information.
Keywords: informative space, informative fight, informative safety.
 
 
       Однією з головних ознак сучасного суспільства є зростання ролі інформації, становлення індустрії інформаційних послуг та інформаційної економіки на базі інформаційно-комп’ютерних технологій та мереж. У наш час вже не виникає сумнівів, що за допомогою застосування новітніх технологій можна впливати на свідомість та формування особистої думки громадян. У зв’язку з цим, державна інформаційна політика має стати інструментом захисту громадських інтересів, оскільки це питання інформаційної безпеки та незалежності держави в цілому.
        Відсутність, на сьогоднішній день, єдиного та консолідованого погляду на зміст поняття “інформаційна безпека”, негативним чином впливає на суспільно-політичні процеси розбудови інформаційного суспільства в Україні. Зокрема, у Доктрині інформаційної безпеки Російської Федерації, вона визначається як стан захищеності її національних інтересів у інформаційній сфері, які є сукупністю збалансованих інтересів особи суспільства і держави. В той же час, розробники концепції інформаційної безпеки центру Разумкова, а також деякі українські дослідники, вважають за необхідне визначати інформаційну безпеку як стан захищеності. Так наприклад, Гасеський В.К., Авраменко В.А. визначають інформаційну безпеку як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави, який виключає можливість заподіяння їм шкоди через неповноту, невчасність і недостовірність інформації, через негативні наслідки функціонування інформаційних технологій або внаслідок поширення законодавчо забороненої чи обмеженої для поширення інформації. Таким чином, інформаційна безпека виступає як характеристика стабільного, стійкого стану системи, яка при впливі внутрішніх та зовнішніх загроз та небезпек зберігає суттєво важливі характеристики для власного існування.
        Метою статті є дослідження сучасного стану інформаційної незалежності та інформаційної безпеки держави, їх методологічні та проблемні складові, узагальнення матеріалів вітчизняних і зарубіжних фахівців у цій області…