УХАНОВА Н.С., Гуманітарна політика та активізація інститутів громадського суспільства

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272259

УДК 316.42

Уханова Н.С.,
фахівець I категорії НДІІП НАПрН України
 
Анотація. Дослідження проблем формування, функціонування та розвитку гуманітарної політики у контексті побудови громадського суспільства.
Ключові слова: інформаційні технології, гуманітарна політика, глобалізація, громадське суспільство.
Аннотация. Исследование проблем формирования, функционирования и развития гуманитарной политики в контексте построения гражданского общества.
Ключевые слова: информационные технологии, гуманитарная политика, глобализация, гражданское общество.
Summary. Research of forming, functioning and development of humanitarian policy in context of civil society building.
Keywords: Information technologies, humanitarian policy, globalization, civil society
        Постановка проблеми. Україна, як і світ загалом, переживають сьогодні складні й суперечливі часи адаптації людини до реалій ХХІ століття. Глобалізація та інформаційна революція, високі технології й помітна вичерпність природних ресурсів, прагматизація політичних, економічних відносин, різка поляризація бідності і багатства, скорочення тривалості життя, збільшення кількості захворювань та інші тенденції, характерні на початку ХХІ століття, здійснюються не інакше, як за рахунок людини, яка замість утвердження себе як повноправного суб’єкта власної життєдіяльності надто часто постає у вигляді простого ресурсного придатка сучасного виробництва. Подібне має бути призупиненим, а з часом – ліквідованим як найбільш глибоке відчуження людини від природи, суспільства і від самої себе. Зрозуміло й те, що найбільш дієвим чинником цього має стати державна гуманітарна політика, яка піднімає й утверджує загальнолюдські пріоритети, забезпечує їх реалізацію у всіх сферах людського життя, насамперед, у сфері екології і охорони здоров’я, освіти і культури, науки і релігії, економіки і політики [1]. Поза реалізацією цих пріоритетів українська регіональна цивілізація приречена на занепад. Спроба підготовки більш-менш розгорнутої концепції розвитку гуманітарної сфери України, як і цілого ряду інших програмних документів гуманітарного спрямування, залишились не реалізованими. Формування гуманітарної політики як головного складника політики сучасних державотворчих процесів потребує належної уваги як з боку вчених, так і з боку практичних політиків та державних діячів.
        Метою статті є дослідження гуманітарної політики як складового елементу цілісної загальнодержавної політики…
 

 

Видання НДІІП