УХАНОВА Н.С., Інформаційно-психологічна безпека, особистості суспільства та держави

УДК 316.77 + 159.9.072.43

Уханова Н.С.,  
фахівець I категорії НДЦПІ НАПрН України
 
 
Анотація. Досліджено специфіку двох взаємопов’язаних проблем інформаційно-психологічної безпеки та психологічного захисту особистості в сучасному суспільстві.
Ключові слова: інформаційно-психологічна безпека, особистість, суспільство, психологічний захист.
Аннотация. Исследование специфики двух взаимосвязанных проблем информационно-психологической безопасности и психологической защиты личности в современном обществе.
Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, личность, общество, психологическая защита.
Summary. Research of specific of two associated problems of informational and psychological safety and psychological defence of personalitys in modern society.
Keywords: informational and psychological safety, personality, society, psychological defence.
 
           Постановка проблеми. Розуміння інформаційно-психологічної безпеки як стану захищеності особистості, різноманітних соціальних груп і об’єднань від впливів, здатних проти їх волі й бажання змінювати психічний стан й психологічні характеристики людини, модифікувати її поведінку і обмежувати свободу формування власної позиції, призвело до необхідності переосмислення підходів на роль спілкування, комунікації, інформаційної взаємодії, і навіть інших соціально-психологічних процесів і явищ в суспільстві. Інформаційно-комунікативні процеси можуть таїти у собі небезпеки, які мають реальну загрозу для розвитку особи й суспільства загалом. Маніпулювання свідомістю людини, використання різноманітних засобів і технологій інформаційно-психологічного впливу на неї стало досить звичним явищем у повсякденному житті, економічній конкуренції та політичній боротьбі. Отже, розуміння загроз для інформаційно-психологічної безпеки особистості, механізмів їх дії та можливостей психологічного захисту стає не лише теоретичної проблемою, а й нагальною потребою соціальної практики і повсякдення людини.
        Метою статті є дослідження сучасного стану інформаційно-психологічної безпеки та психологічного захисту особистості, на основі аналізу даних про інформаційно-психологічні впливи на людину, узагальнення матеріалів вітчизняних і зарубіжних робіт у цій області.
       Виклад основних положень. Динамічні зміни в політичному та соціально-економічному житті, активність у міжнародній сфері стають досить впливовими факторами не лише стосовно таких суб’єктів, як держава, політичні партії та громадські організації, а й справляють значний вплив на повсякденні життєві ситуації окремих людей.
       У більшості теоретичних та практичних досліджень міжнародних відносин міжнародну безпеку трактують як відсутність безпосередньої військової загрози. Однак в сучасному світі все більше значення отримують економічні та інформаційні аспекти забезпечення міжнародної безпеки. Інформація сьогодні перетворилась на важливий економічний, політичний та соціальний ресурс. Сучасний світ, задовольняючи потреби людей в отриманні та переробці інформації, сприяє їхній орієнтації в швидкозмінюваних політичних та соціально-економічних умовах, змушує бути гнучкими…