УХАНОВА Н.С., Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері (ст. 33-45)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273369

УДК 340.132+316.324.8

Уханова Н.С.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті проаналізовано вплив загроз інформаційній безпеці. У цьому контексті Доктрина інформаційної безпеки України одним із пріоритетів державної політики в інформаційній сфері визначає розвиток правових інструментів захисту прав людини і громадянина на вільний доступ до інформації, її поширення, оброблення, зберігання та захист. Охарактеризовано принципи забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства. Досліджено світовий досвід дотримання прав людини у контексті розвитку інформаційних технологій. Підкреслено переважне значення принципу пропорційності, як однієї з найважливіших гарантій забезпечення прав людини при забезпеченні національної безпеки та інформаційної безпеки держави.
Ключові слова: загрози інформаційній безпеці, інформаційна сфера, інформаційні ресурси, інформаційно-телекомунікаційні технології, Доктрина інформаційної безпеки, права і свободи людини і громадянина.
Summary. The article analyzes the impact of threats to information security on human rights. In this context, the Doctrine of Information Security of Ukraine,determines the development of legal instruments for the protection of human rights and citizen's free access to information, its dissemination, processing, storage and protection as one of the priorities of the state policy in the information sphere. The principles of ensuring human rights in the conditions of the information societydevelopmentare characterized. The world experience in observing human rights in the context of the development of information technologies has been researched.The overriding importance of the principle of proportionality is emphasized as one of the most important guarantees of ensuring human rights while ensuring the national security and information security of the state.
Keywords: threats to information security, information sphere, information resources, information and telecommunication technologies, Doctrine of information security, rights and freedoms of humanand citizen.
Аннотация. В статье проанализировано влияние угроз информационной безопасности на права человека. В этом контексте Доктрина информационной безопасности Украины одним из приоритетов государственной политики в информационной сфере определяет развитие правовых инструментов защиты прав человека и гражданина на свободный доступ к информации, ее распространение, обработки, хранения и защиту. Охарактеризованы принципы обеспечения прав человека в условиях развития информационного общества. Исследован мировой опыт соблюдения прав человека в контексте развития информационных технологий. Подчеркнуто преимущественное значение принципа пропорциональности, как одной из важнейших гарантий соблюдения прав человека при обеспечении национальной безопасности и информационной безопасности государства.
Ключевые слова: угрозы информационной безопасности, информационная сфера, информационные ресурсы, информационно-телекоммуникационные технологии, Доктрина информационной безопасности, права и свободы человека и гражданина.
 
 
      Постановка проблеми. Вільне та безпечне існування особи, суспільства, держави та їх взаємодія залежить від захищеності інформаційної сфери від зовнішніх і внутрішніх загроз. Зокрема, у Доктрині інформаційної безпеки України забезпечення і захист прав людини відносяться до основного напрямку реалізації національних інтересів в інформаційній сфері...