УХАНОВА Н.С., Вплив на психологічно-емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам

УДК 316.77+159.9.072.43

Уханова Н.С.,
фахівець I категорії НДЦПІ НАПрН України
 
 
Анотація. Розглянуто особливості способу впливу політичної комунікації на суспільство, застосування маніпулятивних методів у масмедіа, проаналізовано політичну комунікацію у сфері засобів масової комунікації як складову психологічної дії на політичну свідомість і думку населення.
Ключові слова: політична комунікація, глобалізація, інформаційне суспільство, політичне маніпулювання, інформаційно-психологічний вплив.
Аннотация. Рассмотрены особенности способа влияния политической коммуникации на общество, применение манипулятивных методов в масмедиа, проанализирована политическая коммуникация в сфере средств массовой коммуникации как составляющая психологического действия на политическое сознание и мнение населения.
Ключевые слова: политическая коммуникация, глобализация, информационное общество, политическое манипулирование, информационно психологический влияние.
Summary. The features of the method of influence of political communication on society are considered, aas well as use of manipulative techniques in the media, the political communication in the field of mass media is analyzed as part of  psychological influence on the political consciousness and public opinion.
Keywords: political communication, globalization, information society, political manipulation, information and psychological influence.
 
 
      Постановка проблеми. Суспільні зміни, що відбуваються, ломка раніше утворюваних вже багато років соціальних структур і громадських  відносин, поглиблення процесів демократизації   створили в людині якісно “нові альтернативи вибору життєвого шляху і його стратегій”. У той самий час ці негативні явища викликали в багатьох людей дезорієнтацію щодо питання особливостей сучасної ситуації і напрямів її розвитку, а в цьому сенсі – невизначеність в уявленнях про перспективи власного життєвого шляху. Засоби масової інформації (далі – ЗМІ) здебільшого не повною мірою дозволяють зорієнтуватися у навколишній обстановці, оскільки зайняті боротьбою за аудиторію, використовуючи при цьому сенсаційність та інші прийоми привернення уваги, різні методи маніпулятивного тиску на психіку людей [7, с. 85-89].
      Метою статті є визначення ролі ЗМІ для суспільних інтегративних та ідентифікаційних процесів.
          Завдання роботи передбачає розгляд поняття ЗМІ, їх системи та видів; впливу ЗМІ на процеси в суспільстві у період глобалізації; ролі Інтернету у формуванні таких процесів, як суспільна інтеграція та національна ідентичність; форм впливу мережі  Інтернет на суспільство та розробку рекомендацій щодо уникнення негативної його дії…
 

 

Видання НДІІП