УХАНОВА Н.С., Захист інформаційного простору від терористичних посягань та негативних інформаційно-психологічних впливів (ст. 99-105)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273123

УДК 004.056.53

Уханова Н.С.,
старший науковий співробітник
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті розглядаються інформаційно-психологічні та суспільно-правові аспекти використання сучасного інформаційного простору та інформаційно-комунікаційних технологій на шкоду людині, суспільству і державі. Розкрито питання терористичних викликів і загроз з використанням інформаційного простору. Проаналізовано інформаційно-психологічні механізми здійснення інформаційних операцій, маніпулювання, ідеологічного впливу і вербування прибічників терористичних та інших злочинних організацій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: інформаційний простір, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно- психологічний вплив, інформаційний тероризм, кібератаки, маніпуляція.
Summary. The article considers informational and psychological, as well as  public and legal aspects of the use of modern information space and  information and communication technologies to the damage of human, society and state. The issue of terrorist challenges  and threats with the use of information space is explored. The informational and psychological mechanisms of implementation  of information operations, manipulation, ideological influencing and recruiting of supporters of terrorist and other criminal organizations with the use of  information and communication technologies are analysed.
Keywords: information space, information and communication technologies, information and psychological influencing, information terrorism, cyber attacks, manipulation.
Аннотация. В статье рассматриваются информационно-психологические и общественно-правовые аспекты использования современного информационного пространства и информационно-коммуникационных технологий во вред человеку, обществу и государству. Раскрыт вопрос террористических вызовов и угроз с использованием информационного пространства. Проанализированы информационно-психологические механизмы осуществления информационных операций, манипулирования, идеологического влияния и вербовки сторонников террористических и других преступных организаций с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: информационное пространство, информационно-коммуникационные технологии, информационно-психологическое влияние, информационный терроризм, кибератаки, манипуляция.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасний світ уже давно вступив в епоху глобалізації, яка безпосередньо позначається на усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави. Під її впливом трансформуються і активно розвиваються інформаційні технології, інформаційні ресурси, продукти і послуги, а сама інформація стала могутньою зброєю для широкого застосування.
       Водночас, за нашими оцінками, правове регулювання інформаційних відносин  суттєво відстає від техніко-технологічного розвитку інформаційної сфери, що “de facto” розбудовується в Україні протягом останніх 15 – 20 років. При цьому, глобальна інформаційна інфраструктура та її базові компоненти, як об’єкти правового регулювання, та проблеми транскордонного використання інформаційно-комп’ютерних технологій знаходяться на початковому етапі дослідження. Зазначене, власне, і визначає актуальність звернення до обраної теми...