Умови прийому до аспірантури

Пріоритет у підготовці аспірантів в ДНУ ІІБП НАПрН України надається  напрямам "інформаційне право", "право національної безпеки, військове право" зокрема, з актуальних проблем правового забезпечення інформаційної сфери та сфери цифрової трансформації, а також проблем правового забезпечення у сфері національної безпеки та оборони. 

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 18 вересня по 20 жовтня 2023 року.
 

Перелік документів для вступу до аспірантури:

 
·  заява;
·  особовий листок з обліку кадрів;
·  список опублікованих наукових праць (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат) за профілем підготовки в аспірантурі;
·  документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього;
·  паспорт громадянина України;
·  довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи;
·  посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх складання);
·  дві фотокартки розміром 3 x 4;
·  міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).
 
Паспорт, диплом про вищу освіту (з додатком), вступник подає особисто.
 
З детальною інформацією стосовно прийому до аспірантури у 2022 році можна ознайомитись у Правилах прийому до аспірантури ДНУ ІІБП НАПрН України.

 

Документи приймаються у вказаний період за адресою:

04053, м.Київ, пров. Несторівський, 4, к. 614
з 9.00 до 18.00 год. (крім п'ятниці, суботи та неділі).
Телефон для довідок: (044) 235-22-90,  

 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити: зі спеціальності та іноземної мови. Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 "Право".

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови (англійська).

 

ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ (РЕФЕРАТУ)

ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ

із спеціальності

У рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має відповідати її змісту.

Обов’язковими структурними елементами реферату є: титульний аркуш;  зміст; вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел.

Титульний аркуш реферату має містити повне найменування Інституту; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву реферату, що повинна відповідати обраному тематичному напряму дисертаційного дослідження; шифр і найменування спеціальності; місто і рік.

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних елементів (вступу, розділів (пунктів), висновків, списку використаних джерел).

У вступі мають бути відображені: актуальність теми, ступінь її розробленості, мета і завдання, очікувана наукова новизна.

Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаної роботи, пов’язаної з обраним тематичним напрямом. Зазначена частина реферату складається з розділів (пунктів). Зміст розділів (пунктів) основної частини має точно відповідати темі роботи і розкривати її.

Висновки мають відповідати визначеним завданням. Для дотримання наукового стилю викладу матеріалу необхідно використовувати такі формулювання: “проаналізовано…”, “встановлено …”, “виявлено …, що дало змогу …”, “доведено …”, “показано …”, “досліджено …”, “розроблено …”, “отримано …”, “запропоновано …”, “розроблено …”, “рекомендовано …”, “вважається за доцільне …” тощо.

Текст висновків має дати уявлення про ступінь реалізації поставленої мети і завдань.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліографічної та видавничої справи. Щодо кожного джерела слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, статті, журналу, місто видання, назву видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких розміщено статтю чи тези або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць – дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття.

Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських), записують в кінці списку в алфавітному порядку.

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання.

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати до 25 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через одинарний інтервал. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.