УСЕНКО Я.О., КОСТЕНКО О.В., Правове регулювання управління персоналом в судовій системі (ст. 214-221)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249363

УДК 342.9(004.9)+34.096

УСЕНКО Я.О.,
 
 
 
КОСТЕНКО О.В.,
начальник відділу з питань персоналу управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати апарату Вищого антикорупційного суду України.
ORСID: https://orcid.org/0000-0003-1438-1337.
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, завідувач наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового  центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORСID: https://orcid.org/0000-0002-2131-0281.
 
 
Анотація. У статті розглянуто проблеми організаційно-правового регулювання процедур кадрового забезпечення та організації діяльності судів всіх спеціалізацій із урахуванням курсу України на цифровізацію державних послуг. Запропоновано розробити сучасну модель управління персоналом в судах різних спеціалізацій з урахуванням трансформації суспільних відносин із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: судова система, персонал, управління персоналом, кадрове забезпечення, суд.
Summary. The article considers the problems of organizational and legal regulation of staffing procedures and organization of courts of all specializations, taking into account the course of Ukraine on the digitalization of public services. It is proposed to develop a modern model of personnel management in courts of different specializations, taking into account the transformation of public relations with the use of modern information and communication technologies.
Keywords: judicial system, staff, personnel management, staffing, court.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организационно-правового регулирования процедур кадрового обеспечения и организации деятельности судов всех специализаций с учетом курса Украины на цифровизацию государственных услуг. Предложено разработать современную модель управления персоналом в судах разных специализаций с учетом трансформации общественного отношения с применением современных информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: судебная система, персонал, управление персоналом, кадровое обеспечение, суд.
 
 
      Постановка проблеми. На сьогодні судова система, як частина державного апарату з високим ступенем незалежності та неупередженості, зазнає суттєвої трансформації. Цей процес характеризується не тільки модернізацією системи судоустрою та законодавства, що регулює суддівську діяльність, а й формуванням нових більш інформаційно та технологічно сучасних підходів управління персоналом. Зміни в організації кадрового забезпечення та організації діяльності судів всіх спеціалізацій здійснюються із урахуванням напряму держави на максимальну цифровізацію державних послуг...