ВАРАВА І., Інновації у професійній діяльності юристів: використання потужностей штучного інтелекту (ст. 47-54)

УДК 34:001.895:004(045)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200306

ВАРАВА І.,
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, Національний авіаційний університет.
 
 
Анотація. Сучасний етап розвитку суспільства – це насамперед широкий ринок цифрових технологій, що постійно охоплює нові галузі виробництва. Цей ринок активно розвивається, передові інформаційно-комунікаційні технології проникають в інші сфери виробництва та суспільної діяльності, що зумовлено прогресом технологічного сектору. Не є винятком і така сфера людської діяльності, як юриспруденція. У статті висвітлена проблематика професії юриста, що властива для сучасної України. Акцентовано увагу читача на актуальності впровадження інновацій в діяльність українських правників, зумовлених процесами глобалізації.
Ключові слова: юрист, штучний інтелект, інноваційні технології, юридичний аутсорсинг, фрілансер, прогностична функція штучного інтелекту.
Summary. The modern stage of development of society,  first of all, is the wide market of digital technologies that covers all new industries of production constantly. This market develops actively, it  frontlines of ICT get to other spheres of production and public activity, that predefined by technological sector progress. Such sphere of human activity as jurisprudence it is not an exception.The article covers the lawyer profession problems peculiar to modern Ukraine. The attention of the reader is emphasized on the urgency of introducing innovations into the activity of Ukrainian lawyers, caused by the processes of globalization.
Keywords: lawyer, artificial intelligence, innovative technologies, legal outsourcing, freelancer, predictive function of artificial intelligence.
Аннотация. Современный этап развития общества – это прежде всего широкий рынок цифровых технологий, который постоянно охватывает все новые отрасли производства. Этот рынок активно развивается, передовые информационно-коммуникационные технологии активно проникают в другие сферы производства и общественной деятельности, что обусловлено прогрессом технологического сектора. Не является исключением и такая сфера человеческой деятельности, как юриспруденция.В статье освещена проблематика профессии юриста, характерная для современной Украины. Акцентировано внимание читателя на актуальности внедрения инноваций в деятельность украинских юристов, обусловленных процессами глобализации.
Ключевые слова: юрист, искусственный интеллект, инновационные технологии, юридический аутсорсинг, фрилансер, прогностическая функция искусственного интеллекта.
 
 
      Постановка проблеми: У статті піднято сучасні проблемні питання професійної діяльності юриста, актуальність яких зумовлена появою та використанням в юридичній практиці штучного інтелекту. Такими проблемами сьогодні є: безпека для всіх учасників правових відносин, візуалізація штучного інтелекту в глобальну юридичну базу даних, якісне оновлення наукової та суспільної свідомості, швидкий пошук інформації та підвищення продуктивності юридичної діяльності, покращення процесу прийняття рішень, мобільність надання юридичних консультацій, здешевлення юридичних послуг, ефективність проведення спеціальних експертиз, тощо...