ВЧЕНА РАДА ДНУ ІІБП НАПрН України

Вчена рада Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту в частині виключних повноважень, визначених законодавством і Статутом ДНУ ІІБП НАПрН України, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань його діяльності.

До складу Вченої ради ДНУ ІІБП НАПрН України входять провідні вчені та фахівці в галузі теорії та історії держави і права, інформаційного права, адміністративного права, права національної безпеки та військового права, зокрема: Пилипчук   В.Г., доктор юридичних наук,  професор, академік НАПрН України; (голова Вченої ради); Фурашев В.М., кандидат технічних наук, с.н.с., доцент; (заступник голови Вченої ради); Беланюк М.В., кандидат юридичних наук, старший дослідник; (вчений секретар Вченої ради); Баранов О.А., доктор юридичних наук, с.н.с.; Бєляков К.І., доктор юридичних наук, професор; Гиляка О.С., кандидат юридичних наук, старший дослідник; (представник молодих вчених); Довгань О.Д., доктор юридичних наук, професор; Доронін І.М., доктор юридичних наук, доцент; Золотар О.О., доктор юридичних наук, с.н.с.; Копан О.В., доктор юридичних наук, професор; Корж І.Ф., доктор юридичних наук, с.н.с.; Ланде Д.В., доктор технічних наук, професор; Лебединська О.В., головний бухгалтер; Леонов Д.Б., заступник директора з загальних питань; Скулиш Є.Д., доктор юридичних наук, професор; Ященко В.А., доктор юридичних наук, професор.

До виключної компетенції Вченої ради ДНУ ІІБП НАПрН України відповідно до законодавства належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних та перспективних планів наукових досліджень і розробок;

4) удосконалення та розвитку організаційної структури Інституту;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти і тем дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора наук, призначення наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

8) присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора і старшого дослідника та подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

9) затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінансових планів наукової установи;

10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

11) погодження переліку професій і посад наукової установи відповідно до Колективного договору, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Крім цього, Вчена рада може розглядати інші питання діяльності Інституту, визначені його Статутом.

Функції, порядок створення та діяльності Вченої ради Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» регламентується відповідним положенням, затвердженим Вченою радою ДНУ ІІБП НАПрН України, протокол № 1 від 20 квітня 2021 року.