ВЕРГОЛЯС О.О., Інформаційно-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій (ст.126-133)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273376

УДК 340+681.3

ВЕРГОЛЯС О.О.,
аспірант НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. В цій статті проаналізовано роль та місце інформаційного етапу спеціальних інформаційних операцій (на прикладі операції “Гюльчатай” центру “Миротворець”) у загальному алгоритмі проведення спеціальних інформаційних операцій, а також розглянуто актуальний стан та проблеми правової регламентації спеціальних інформаційних операцій на сучасному етапі.
Ключові слова: інформаційні операції, спеціальні інформаційні операції, інформаційні війни, інформаційний привід, стратегічні комунікації.
Summary. This article analyzes the role and place of the information phase of the special information operations (on the example of Operation “Gulchatay” of the “Peacemaker” Center) in the general algorithm for carrying out special information operations, as well as the current state and problems of legal regulation of special information operations at the present stage.
Keywords: information operations, special information operations, information wars, information retrieval, strategic communications.
Аннотация. В этой статье проанализированы роль и место информационного этапа специальных информационных операций (на примере операции “Гюльчатай” центра “Миротворец”) в общем алгоритме проведения специальных информационных операций, а также рассмотрены актуальное состояние и проблемы правовой регламентации специальных информационных операций на современном этапе.
Ключевые слова: информационные операции, специальные информационные операции, информационные войны, информационный повод, стратегические коммуникации.
 
 
       Постановка проблеми. Поняття “ноосфери”, запропоноване французьким ученим Едуардом Леруа та розвинене його сучасниками Пьером Тейяр де Шарденом та В.І. Вернадським, наприкінці минулого століття набуло нового значення. У 1990-х роках експерти аналітичного центру RAND адміністрації США Дж. Аркилла та Д. Ронфельд запропонували об’єднати існуючі поняття кіберпростору й інформаційної сфери як сукупності кіберпростору й засобів масової інформації в єдину “ноосферу”, засновану на ідеях, духовних цінностях, етиці епістемологічну парадигму, у якій на зміну традиційній політиці “грубої” сили з її акцентом на матеріальну складову протиборства приходить нова, заснована на “м’якій силі”, так звана “ноовійна”, війна інформаційна [1]. Інформаційна війна являє собою різновид бойових дій, зброєю в яких виступають обладнання й методи обробки інформації, що дозволяють цілеспрямовано, швидко й потай впливати на військові й цивільні інформаційні системи супротивника з метою підриву його політики, економіки, боєздатності, в остаточному підсумку – національної безпеки. [2, с. 204, 108-109]...