ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи № 164 від 4 квітня 1997 року "Про захист прав і гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини (біомедицини)"

Неофіційний переклад

 

КОНВЕНЦІЯ Ради Європи № 164

від 4 квітня 1997 року

 

“ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ досягнень біології та медицини (біомедицини)”

 

Преамбула

Держави-члени Ради Європи та Європейське співтовариство, які підписали цю Конвенцію,

беручи до уваги Загальну декларацію прав людини ООН від 10 грудня 1948 року;

беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року;

беручи до уваги Європейську соціальну хартію від 18 жовтня 1961 року;

беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 року;

беручи до уваги Конвенцію про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року;

беручи до уваги також Конвенцію про права дитини від 20 листопада 1989 року;

вважаючи, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами і що одним з методів досягнення цієї мети є подальше забезпечення прав людини і основоположних свобод;

усвідомлюючи прискорений розвиток біології та медицини;

будучи переконані в необхідності поважати людину одночасно як індивідуума і в її приналежності до людського роду і визнаючи важливість забезпечення її гідності;

пам’ятаючи про те, що негоже використання біології та медицини може призвести до дій, які поставили б під загрозу людську гідність;

стверджуючи, що успіхи в області біології і медицини повинні використовуватися на благо нинішнього та прийдешніх поколінь;

підкреслюючи необхідність міжнародного співробітництва для того, щоб все людство користувалося благами біології і медицини;

визнаючи важливість розширення публічної дискусії щодо питань, які виникають у зв’язку із застосуванням біології та медицини, і відповідей, яких вони потребують;

прагнучи нагадати всім членам людського суспільства про його права та обов’язки;

враховуючи роботу Парламентської Асамблеї в цій галузі, в тому числі Рекомендацію     № 1160 (1991) про розробку Конвенції з біоетики;

будучи сповнені рішучості вжити в галузі застосування біології та медицини заходи, здатні гарантувати людську гідність і основні права та свободи особистості;

погодилися про таке:

 

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет і мета

Сторони цієї Конвенції захищають гідність і індивідуальну цілісність людини і гарантують кожному без винятку дотримання недоторканності особи та інших прав і основних свобод у зв’язку із застосуванням досягнень біології та медицини…

 

__________________________________________

Переклад з англ. – Віри Брижко.

Режим доступу: //www.conventions.coe.int/Treaty 

                               /EN/ Treaties/html/164.htm

* * * * * * * * * * * * * * * * * *