ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ "Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку"

В і д  р е д а к ц і й н о ї  к о л е г і ї

 

 

 


“Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вніс на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо проведення 15 грудня 2010 року парламентських слухань на тему “Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку” (реєстр. № 6431 від 26.05.10 р.).

Пропонуємо до уваги читачів Пояснювальну записку до проекту Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проведення парламентських слухань на тему: “Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку” зумовлено зростанням кількості глобалізаційних викликів соціального, економічного і екологічного характеру, посиленням їх впливу на майбутній розвиток світу, країн та народів, необхідністю привернення уваги широких кіл громадськості, владних структур та засобів масової інформації до проблем розбудови інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку, а також визначення стратегічних напрямів державної політики щодо шляхів їх розв’язання. Тематика слухань відповідає ноосферній ідеології – ідеології гуманізму. Цю ідеологію, автором якої є наш співвітчизник В.І. Вернадський, 150-річницю з дня народження якого незабаром ми відзначатимо, багатьма країнами світу взято за основу національних планів сталого розвитку.

Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні відбулися 21 вересня 2005 року, відповідні Рекомендації слухань схвалено парламентом 1 грудня 2005 року. 9 січня 2007 року було прийнято Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, на виконання якого Урядом 15 серпня 2007 року затверджено відповідний план заходів.

Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” одним з головних пріоритетів України визначено “прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей,  відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними,  щоб надати можливість  кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя”.

Реалізація цих напрямів сприяла тому, що Україна взяла на себе деякі міжнародні зобов'язання зі сталого розвитку, зокрема – економічного зростання, екологічної безпеки, соціальної справедливості в умовах розбудови інформаційного суспільства, а також з реалізації цілей і завдань, сформульованих в Декларації тисячоліття ООН.

Але останніми роками виникають нові глобальні соціальні, економічні й екологічні явища загрозливого характеру, що суттєво впливають на ситуацію в Україні, які мають взаємозв'язаний характер, несприятливо впливаючи на найуразливіші верстви населення і перешкоджаючи здійсненню цілей, сформульованих в Декларації тисячоліття. Для пом'якшення наслідків цих криз ООН рекомендувала урядам розробити комплексні і скоординовані плани дій, продовжуючи неухильно рухатися по шляху сталого розвитку.

В останнє десятиріччя Верховною Радою України була прийнята низка нормативно-правових актів та ратифіковані міжнародні угоди щодо подальшої розбудови інформаційного суспільства, яка була б спроможна забезпечити соціальний прогрес на принципах економічного зростання, екологічної безпеки та соціальної справедливості, тобто на принципах сталого розвитку.

На жаль, незважаючи на суттєві теоретичні і практичні напрацювання, Україна не відноситься до лідерів у цих сферах. Є певні складнощі з виконанням прийнятих рішень та міжнародних зобов’язань, які посилюються у зв’язку з формуванням нових глобальних викликів, що стає важливим фактором загрози національній безпеці держа­ви.

Головними завданнями державного управління у цих сферах є забезпечення формування: 1) єдиного комплексного стратегічного плану дій, спрямованого на подальший розвиток українського на­роду та держави, суспільний прогрес у цих сферах; 2) спеціалізованих структур вищої виконавчої влади; 3) механізмів відповідного зворотного зв’язку з громадськістю всіх владних структур для підвищення ефективності державного управління у вирі­шенні поточних і перспективних проблем; 4) покращення взаємодії з міжнародними організаціями у вирішенні найбільш актуальних глобальних проблем.

Сьогодні основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку як окремий об’єкт державної політики потребують суттєвого коригування.

Таким чином, парламентські слухання є необхідним кроком щодо аналізу виконання прийнятих Верховною Радою України нормативно-правових актів та ратифікованих міжнародних угод щодо розбудови інформаційного суспільства,  економічного розвитку та соціального партнерства на принципах економічного зростання, екологічної безпеки, соціальної справедливості, подальшого вдосконалення їх нормативно-правового забезпечення.

  

 2. Мета і завдання прийняття постанови

Метою проведення зазначених парламентських слухань є широке громадське обговорення, під час якого народні депутати України, представники органів державної влади, провідних наукових установ, вищих навчальних закладів і інших інституцій громадянського суспільства сформують рекомендації щодо основних засад розбудови інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку в умовах нових глобалізаційних викликів, шляхів їх розв’язання; ознайомлення з сучасним досвідом інших країн і узагальнення пропозицій щодо удосконалення національного законодавства з цих питань, покращення ефективності міжнародної та міжвідомчої взаємодії. 

 

3. Загальна характеристика і основні положення проекту постанови

Проектом Постанови пропонується провести парламентські слухання на тему: “Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку”, в ході яких розпочати широкі громадські дискусії з метою конкретизації відповідної національної політики, зокрема – забезпечення сталого розвитку. Кабінету Міністрів України доручається підготувати та подати до Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо питань парламентських слухань та конкретні пропозиції до рекомендацій парламентських слухань.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у даній сфері регулюються Конституцією України, Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законами України, що забезпечують розвиток України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття нормативного акта не вплине на видаткову та дохідну частини Державного бюджету України. Реалізація цієї постанови передбачається в межах видатків Апарату Верховної Ради України, передбачених у Державному бюджеті України на 2010 рік.

 

6. Громадське обговорення

Стан та проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні неодноразово обговорювалися на спільних засіданнях Комітету з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, “круглих столах” та громадських форумах у 2008-2010 рр.

 

7. Прогноз наслідків прийняття акта

Проведення парламентських слухань на запропоновану тему матиме позитивне значення для удосконалення організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованого на розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина на сталий соціальний, економічний та екологічний розвиток, що актуалізується в умовах нових глобалізаційних викликів, стимулюватиме розробку та удосконалення відповідних нормативно-правових актів.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *