ВІХРОВА І.О., Адміністративно-господарські санкції у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

УДК 346.92
 
ВІХРОВА І.О.,
кандидат юридичних наук,
Міжрегіональна Академія управління персоналом
 
 
Анотація. Адміністративно-господарські санкції у господарській діяльності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС характеризуються як вид господарсько-правової відповідальності у цій сфері. Аналізуються функції цих санкцій, характеризуються загальні та специфічні їх види. Пропонується встановити адміністративно-господарські санкції за порушення порядку здійснення господарської діяльності у зазначеній сфері.
Ключові слова: господарська діяльність у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, адміністративно-господарські санкції, функції адміністративно-господарських санкцій, види адміністративно-господарських санкцій.
Аннотация. Административно-хозяйственные санкции в хозяйственной деятельности в сфере ликвидации последствий аварии на ЧАЭС характеризуются как вид хозяйственно-правовой ответственности в этой сфере. Анализируются функции этих санкций, характеризуются общие и специфические их виды. Предлагается установить административно-хозяйственные санкции за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности в указанной сфере.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность в сфере ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, административно-хозяйственные санкции, функции административно-хозяйственных санкций, виды административно-хозяйственных санкций.
Summary. Administrative and economic sanctions in economic activity in the aftermath of the Chernobyl are characterized as a form of economic and legal responsibility in this area. Article analyzes the function of these sanctions and characterizes them by general and specific types. It is proposed to establish administrative and economic sanctions for violation of the economic activities in this area.
Keywords: economic activity in the aftermath of the Chernobyl nuclear power plant, administrative and economic sanctions, the functions of administrative and economic sanctions, types of administrative and economic sanctions.
 
 
        Постановка проблеми. Протягом тридцяти років для нашої держави не втрачає актуальності проблема подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, як вона справедливо характеризується у ст. 16 Конституції України. Це зумовлює виключне значення господарської діяльності з подолання негативних економічних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з обмеження впливу цієї аварії на здоров’я населення та радіаційний стан навколишнього середовища, з економічної та соціальної реабілітації і розвитку постраждалих територій, подальшого розвитку продуктивних сил держави в цілому. Зростає значущість та актуальність питань правового регулювання вказаної господарської діяльності, у тому числі питань господарсько-правової відповідальності її учасників. Така відповідальність виступає безпосереднім елементом механізму правового регулювання названої господарської діяльності, засобом впливу, який забезпечує виявлення та усунення порушень і збоїв у її здійсненні, сприяє нормальному ходу процесу подолання наслідків аварії, його оптимізації та збалансуванню. Теоретичне осмислення і вдосконалення різних аспектів цієї відповідальності належить до числа важливих наукових і практичних завдань.
 
 

Видання НДІІП