ВІТЕР М.Б., Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів

УДК 35.077:004
 
ВІТЕР М.Б.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
Інформаційно-аналітичний департамент
Міністерства фінансів України
 
 
Анотація. Про сучасний стан нормативно-правового забезпечення електронної інформаційної взаємодії державних органів України.
Ключові слова: інформаційне право, інформаційна взаємодія, електронний документообіг.
Аннотация. О современном состоянии нормативно-правового обеспечения электронного информационного взаимодействия государственных органов Украины.
Ключевые слова: информационное право, информационное взаимодействие, электронный документооборот.
Summary. On the current state of legislative environment of the electronic information interaction of Ukrainian government agencies.
Keywords: information law, information interaction, electronic document management.
 
 
        Постановка проблеми. Сучасний етап інформаційної діяльності державних органів характеризується інтенсивним використанням новітніх комп’ютерних технологій. Це зумовлено потребою оперативної і ефективної обробки великих об’ємів даних, забезпечення відкритості і прозорості роботи державних органів, організації їх міжвідомчої взаємодії, зокрема, в рамках створення загальнодержавної системи електронного урядування.
         Обмін електронною інформацією між державними органами здійснюється на різних рівнях і в різних формах: а) в рамках функціонування загальнодержавних комплексів, таких як Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, Державний реєстр баз персональних даних, система електронної взаємодії органів виконавчої влади тощо; б) між окремими відомствами при спільній реалізації певних завдань, наприклад, при організації бюджетного процесу; в) між центральним органом влади і його регіональними підрозділами.
         На даний час багато процесів електронного документообігу в державних структурах перебувають у стадії становлення чи оновлення. Тому є потреба в опрацюванні відповідних нормативно-правових документів, які б забезпечили ефективне регулювання цих процесів [1].
      Аналіз досліджень. Різним аспектам правового регулювання інформаційної взаємодії державних органів присвячено роботи українських вчених Арістової І.В., Баранова О.А., Бєлякова К.І., Брижка В.М., Гавловського В.Д., Калюжного Р.А., Кормича Б.А., Новицького А.М., Фурашева В.М. та інших.
      Проте надалі актуальними залишаються задачі систематизації нормативно-правового забезпечення у сфері комп’ютерних технологій, узгодження його з міжнародними правовими нормами, впорядкування термінології, розробки типових документів для регулювання електронного документообігу державних органів тощо…