ВІТОВСЬКА І., Завдання і мета державного та громадського управління в галузі використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272550

УДК 349.6

ВІТОВСЬКА І.,
кандидат юридичних наук, доцент
 
 
Анотація. У даній статті розглядається поняття та значення управлінської діяльності в галузі охорони довкілля. Проведено детальний аналіз поглядів науковців з даного питання. Акцентовано значну увагу на значенні громадського управління, що здійснюється в рамках охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, зазначено, що вдосконалення правових основ управління повинно бути спрямоване на узгодження координаційних і контрольних функцій всіх органів, що здійснюють управлінські функції щодо посилення контролю за дотриманням екологічного законодавства, реалізації екологічної політики держави, захисту екологічних прав суб 'єктів користування.
Ключові слова: управління, функції управління, охорона навколишнього природного середовища, природокористування.
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и значение управленческой деятельности в области охраны окружающей среды. Проведен детальный анализ взглядов ученых по данному вопросу. Акцентируется значительное внимание на значении общественного управления, осуществляемого в рамках охраны окружающей среды. В частности, указано, что совершенствование правовых основ управления должно быть направлено на согласование координационных и контрольных функций всех органов, осуществляющих управленческие функции по усилению контроля за соблюдением экологического законодательства, реализации экологической политики государства, защиты экологических прав субъектов пользования.
Ключевые слова: управление, функции управления, охрана окружающей природной среды, природопользование.
Summary. The notion and significance of management in the sphere of environment protection are considered in the article. The thorough analysis of scientific views on this issue is conducted. Considerable attention is paid to the significance of public management in the sphere of natural environment protection. In particular, it is indicated that the improvement of the legal framework of governance should be directed to the harmonization and coordination of control functions of all the organs exercising managerial functions to enhance the monitoring of compliance with environmental legislation, the implementation of environmental policy, environmental protection of human subjects use.
Keywords: management, functions of management, environmental protection, natural resources.
 
 
        Постановка проблеми. Економічні та правові реформи, пов'язані з ринковими перетвореннями в Україні, позначилися на правовому режимі її природних ресурсів. Ці реформи потребують оновленої ролі держави у керуванні використанням природних ресурсів та охорони природних об'єктів. Як зазначає В.В.Костицький, екологічні проблеми, з якими сьогодні стикається людство, впливають на всі сфери суспільного життя, а тому вимагають для їх вирішення координованих зусиль практично всіх учасників соціальних відносин, що виникають у сфері взаємодії природи і суспільства. З урахуванням цієї обставини в Україні здійснюються заходи, спрямовані на створення збалансованої системи регулювання охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, гарантування екологічної, ядерної та радіаційної безпеки [1,с.178]. Саме тому важко переоцінити значення управлінської діяльності в даній сфері....
 
 
 

Видання НДІІП