ВОЛКОВА А.О., Особливості юридичної відповідальністі за правопорушення в інформаційній сфері

УДК 340. 342.951 (045)

Волкова А.О.,
здобувач наукового ступеня кандидата наук,
 Донецький національний університет
 
Анотація. Про специфіку і проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері, виявлення недоліків в цьому напрямі.
Ключові слова: інформація, інформаційна сфера, правопорушення в інформаційній сфері, юридична відповідальність.
Аннотация. О специфике и проблемах юридической ответственности за правонарушения в информационной сфере, выявление недостатков в этом направлении.
Ключевые слова: информация, информационная сфера, правонарушения в информационной сфере, юридическая ответственность.
Summary. About specificity and problems of legal responsibility for offences in an information sphere, revelation of weaknesses in this direction.
Keywords: information, informative sphere, offences in informative to the sphere, legal responsibility.
 
       Постановка проблеми. Розвинуті держави світу на межі XX-XXI століть поставили собі за мету прискорений перехід до нового етапу розвитку – інформаційного суспільства, що дасть змогу забезпечити рівень суспільного добробуту, здійснити перехід від економіки з паливно-сировинною спрямованістю до економіки, заснованої на знаннях, досягти скорочення числа загроз національній безпеці, залучити громадян до всіх благ інформаційного суспільства [1]. Не є винятком і Україна, яка стоїть на шляху побудови даного суспільства, зокрема шляхом створення ефективної системи забезпечення прав людини на вільне одержання, поширення і використання інформації як найважливішої умови демократичного розвитку. Складність реалізації та побудови даної системи полягає у відсутності ефективного механізму захисту інформаційних правовідносин.
       Практика застосування інформаційного законодавства свідчить про порушення інформаційних прав та створення перешкод у забезпеченні інформаційної безпеки особи, суспільства та держави. З урахуванням цього, сьогодні та протягом останніх років, однією з найбільш дискусійних та актуальних проблем українського законодавства є відсутність дієвих механізмів боротьби з правопорушеннями, які виникають в інформаційній сфері, та їх попередження. Для цього діє так званий інститут юридичної відповідальності, значущість якого для забезпечення захисту прав і свобод громадян, охорони суспільних відносин в Україні підтверджується інтенсивним розвитком нормативно-правової бази, який відбувався в останні десятиріччя, а також широкою практикою його застосування…