ВОЛОБУЄВА Г.М., Досвід НАТО з формування змісту інформаційно-аналітичної компетентності співробітників альянсу в ракурсі стратегічного планування (ст. 111-118)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194804

УДК 327.84

ВОЛОБУЄВА Г.М.,
аспірант НА СБ України
 
 
Анотація. У статті розглядаються питання змісту інформаційно-аналітичної компетентності в рамках стратегічного планування в Північноатлантичному альянсі. Проаналізовано складові методології досліджень як теоретичного базису формування відповілних компетентностей.
Ключові слова: НАТО, стратегічне планування, інформаційно-аналітична робота, компетентність, методологія планування.
Summary. The article shows the content of information and analytical competence within the framework of strategic planning in the North Atlantic Alliance. Also the components of the research methodology as theoretical basis for the formation of relevant competencies are analyzed.
Keywords: NATO, strategic planning, information and analytical work, competence, methodology of planning.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания информационно-аналитической компетентности в рамках стратегического планирования в Североатлантическом альянсе. Проанализированы составляющие методологии исследований как теоретического базиса формирования соответствующих компетентностей.
Ключевые слова: НАТО, стратегическое планирование, информационно-аналитическая работа, компетентность, методология планирования.
 
 
      Постановка проблеми. Тенденція до інтеграції в євроатлантичну спільноту актуалізує перед Україною завдання з формування висококваліфікованого (компетентного) корпусу фахівців, що закріплюється на рівні Стратегії національної безпеки України. Однією із пріоритетних сфер, яка потребує формування відповідного набору компетентностей, є сфера стратегічного планування...