ВРОНСЬКА Т.В., БЕЛАНЮК М.В., Давньоіндійський трактат “Артхашастра” в контексті забезпечення інформаційної безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам (ст. 82-91)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.1(20).273009

УДК 34(3/9)+930.85

Вронська Т.В.,
 
 
Беланюк М.В.,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук, завідувач наукового організаційного сектору НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті крізь призму забезпечення інформаційної безпеки та протидії сучасним інформаційним операціям проаналізовано історичну давньоіндійську пам’ятку – трактат “Артхашастра”, укладену понад два тисячоліття тому, яка й нині має важливе прикладне значення, оскільки у ній висвітлені глибинні рушійні сили застосування деструктивного інформаційного впливу на різні групи громадян та широкий арсенал його методів.
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, інформаційно-психологічні операції, оперативні ігри, комбінації, легендування, маніпуляція, провокація, дискредитація, компрометація, дестабілізація, дезорганізація.
Аннотация. В статье сквозь призму обеспечения информационной безопасности и противодействия современным информационным операциям проанализирован исторический древнеиндийский трактат “Артхашастра”, созданный более двух тысячелетий назад, который сейчас имеет важное прикладное значение, поскольку в нем освещены глубинные движущие силы применения деструктивного информационного воздействия на различные группы граждан и широкий арсенал его методов.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, информационно-психологические операции, оперативные игры, комбинации, легендирование, манипуляция, провокация, дискредитация, компрометация, дестабилизация, дезорганизация.
Summary. The article in the light of information security and counteraction to modern information operations analyzes the ancient Indian historical treatise “Arthashastra”, which was composed more than two millennia ago and still has important practical significance, since it highlights the underlying drivers of the use of destructive information impact on different groups of citizens and wide arsenal of its methods.
Keywords: detective and search activities, information and psychological operations, operation games, combinations, legendizing, manipulation, provocation, defamation, compromise, destabilization, disorganization.
 
 
        Постановка проблеми. Проблематика забезпечення інформаційної безпеки та протидії інформаційно-психологічним операціям, зокрема і в контексті діяльності правоохоронних органів та спецслужб, настільки багатогранна і складна, що й донині залишається недостатньо розробленою...
 
 

 

Видання НДІІП