В.С. ЦИМБАЛЮК. Суб'єкти інформаційного права та інформаційної діяльності

УДК 316.776 (045)

В.С. ЦИМБАЛЮК, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
    
  Анотація. У публікації пропонуються до розгляду питання щодо визначення спеціальних суб'єктів інформаційного права та інформаційної діяльності.
Аннотация.В публикации предлагаются к рассмотрению вопросы об определении специальных субъектов информационного права и информационной деятельности.
Summаry. The questions concering determination of specific subjects of informative law and informative activity are proposed to be considered.
Ключові слова.суб'єкти, інформаційне право, інформаційна діяльність.
 
 
У порядку постановки проблеми в загальному вигляді та її зв'язку із важливими науковими та практичними завданнями пропонується звернути увагу на те, що провідним атрибутом системи будь-якої галузі права є її інститут суб'єктів. Інформаційне право також має такий інститут.
Актуальність розвитку інституту суб'єктів інформаційного права має важливе значення для теорії і практики, подальшого правового упорядкування суспільних відносин щодо інформації, зокрема формалізації його у структурі проекту Кодексу України про інформацію. Необхідність створення цього Кодексу законодавчо визначена в Основних засадах розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, затверджених Законом України від 9 січня 2007 року № 537-V [1].
Аналіз досліджень, в яких започатковано розв'язання проблеми інституту суб'єктів інформаційного права свідчить, що питання його загальних ознак вже знайшло відображення у ряді публікацій закордонних та вітчизняних дослідників. Серед них пропонується звернути увагу на праці таких вітчизняних дослідників, як: О.А. Баранов, К.І. Бєляков, В.М. Брижко, Г.В. Виноградова В.Д. Гавловський, В.І. Гурковський, М.В. Гуцалюк, Р.А. Калюжний, Т.А. Костецька, О.В. Кохановська, А.І. Марущак, А.М. Новицький, В.О. Шамрай, М.Я. Швець та інші.
Як свідчать дослідження особливість теоретичного розкриття авторами публікацій галузевого інституту суб'єктів інформаційного права, як і більшості інших комплексних галузей права, полягає у тому, що визначаються переважно основні ознаки їх через загальні положення інститутів суб'єктів провідних галузей права: цивільного та адміністративного. До основних суб'єктів права відносять правовий статус людини, громадянин, соціальних утворень (наприклад, юридичні особи, громадські об'єднання, підприємства, установи, організації, заклади), держави, міжнародного співтовариства тощо. В рамках окремих комплексних інститутів права, спеціальних та комплексних галузей права звертається увага на спеціальні ознаки, що визначають особливу назву і специфічний правовий статус цих суб'єктів, за особливою функціональною ознакою…