ЯРЕМЕНКО О.І., Інформаційна сфера як соціально-правове явище: проблеми наукової ідентифікації та регулювання (стор. 5-13)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.1(20).272982

УДК 342.951:001.102 (477)

ЯРЕМЕНКО О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент,
завідувач кафедри правових наук та філософії
Вінницького державного педагогічного університету
 
 
Анотація. Досліджуються теоретичні засади інформаційної сфери соціуму. Визначено три групи складових інформаційної сфери: суто інформаційну (змістовно-інтелектуальну (контентну) та інфраструктурно-комунікативну), динамічну (інформаційна діяльність та інформаційні відносини), а також складові, які впливають на її стан та розвиток (правова та управлінська). Запропоновано авторське визначення інформаційної сфери.
Ключові слова:, соціальні комунікації,спілкування, інформаційна діяльність, інформаційна інфраструкура, інформаційна сфера.
Аннотация. Исследуются теоретические основы информационной сферы социума. Определены три группы составляющих информационной сферы: информационную (содержательно-интеллектуальную (контентную) и инфраструктурно-коммуникативную), динамическую (информационная деятельность и информационные отношения), а также составляющие, которые влияют на ее состояние и развитие (правовая и управленческая). Предложено авторское определение информационной сферы.
Ключевые слова: социальные коммуникации, общение, информационная деятельность, информационная инфраструкура, информационная сфера.
Summary. Theoretical background of information sphere of society is investigated. Three groups of constituents of infosphere are identified: purely informational (content-intellectual (content) and infrastructural-communicative), dynamic (information activities and information relations), as well as сonstituents, which influence its state and development (legal and administrative). Copyright definition of information sphere is suggested.
Keywords: social skills, communication, information activity, information infrastructure, information sphere.
 
 
       Постановка проблеми. Однією із визначальних рис сучасності є високий попит соціальних суб’єктів на інформацію та продукти з інтелектуально-інформаційною природою. Як наслідок, поряд з традиційними сферами суспільної життєдіяльності, дедалі більшого значення набуває сфера інформаційна, що актуалізує наукові дослідження в цьому напрямку. Як зазначає Пилипчук В.Г., історичний аналіз свідчить, що інформаційна сфера існувала від часу виникнення людства та суспільних відносин, однак окремі аспекти дослідження інформаційних відносин розпочалися тільки в 60-х роках 20-го століття [1, с. 16 ]...
 
 

 

Видання НДІІП