ЯРЕМЕНКО О.І., Правова охорона баз даних в Україні

УДК 342.721

Яременко О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент
завідувач кафедрою правознавства Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
 
 
Анотація. У статті проаналізовано бази даних як об’єкт правових відносин. Досліджено механізм охорони баз даних за допомогою авторського права. Внесено пропозиції щодо правової охорони баз даних, які не є об’єктами авторського права.
Аннотация. В статье проанализированы базы данных как объект правовых отношений. Исследован механизм охраны баз данных с помощью авторского права. Внесены предложения по правовой охране баз данных, которые не являются объектами авторского права.
Summary. In the article data bases as an object of legal relationships is analyzed. The mechanism of protecting the data bases by means of copyright is researched. The motions related to law protection of data bases that are the objects of copyright are introduced.
Ключові слова: база даних, інформаційна система, банк даних, авторське право, право власності на інформацію, доступ до інформації.
 
        Становлення постіндустріальної соціальної реальності супроводжується накопиченням значних обсягів інформації, що циркулює в суспільстві. При цьому, інформація стає об’єктом споживання нарівні з матеріальними благами, енергією, послугами та іншими життєво необхідними ресурсами. Зростаючий попит на інформацію призводить до виокремлення інформаційної діяльності в окремий вид, в результаті якої виникають нематеріальні об’єкти правовідносин, одним із яких є бази даних, що актуалізує проблему наукових досліджень в цій сфері.
     Бази даних як об’єкт правовідносин досліджуються в працях вітчизняних вчених Андрощука Г.О., Арістової І.В., Базилевича В.Д., Брижка В.М., Гавловського В.Д., Дроб’язка В., Калюжного Р.А., Кохановської О.М., Марущака А.І., Мастяниці Й.У., Святоцького О.Д., Сосніна О.В., Тихого В.П. Цимбалюка, Швеця М.Я. В той же час, подальшого дослідження потребує проблема комплексного аналізу баз даних як об’єктів правової охорони.
         Метою статті є аналіз чинного законодавства України в сфері охорони баз даних та дослідження специфіки їх правової охорони різними правовими інститутами.
           При аналізі баз даних як об’єкта правової охорони слід виходити з того, що бази даних є складним акумулюючим об’єктом з інтелектуально-інформаційною природою, який виникає в результаті специфічної діяльності суб’єктів, що володіють спеціальними знаннями, вміннями, навичками. Залежно від того, яка саме праця була покладена в основу при створенні бази даних – творча чи інформаційно-накопичувальна, визнається спосіб правової охорони цих баз даних…
 
 

 

Видання НДІІП