ЯРЕМЕНКО О.І., Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації (ст. 30-41)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273042

УДК 340.11:002.6

ЯРЕМЕНКО О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент,
завідувач кафедри правових наук та філософії
Вінницького державного педагогічного університету
 
 
Анотація. В статті проаналізовано співвідношення понять “відносини в інформаційній сфері”, “інформаційно-суспільні відносини”, “інформаційно-правові відносини”. Здійснено систематизацію суспільних відносин в інформаційній сфері на основі методів типологізації та класифікації.
Ключові слова: інформаційна сфера, суспільні інформаційні відносини, класифікація інформаційних відносин, типологізація інформаційних відносин.
Summary. This article explores theoretical foundations of legal consciousness with regard to social relations in the information sphere and methods of their systematization. The paper analyzes the correlation between concepts of relations in the information sphere, informational social relations, informational legal relations. The article provides systematization of social relations in the information sphere based on methods of typology and classification.
Keywords: information sphere, information social relations, classification of information relations, typology of information relations.
Аннотация. В статье проанализировано соотношение понятий “отношения в информационной сфере”, “информационно-общественные отношения”, “информационно-правовые отношения”. Осуществлена систематизация общественных отношений в информационной сфере на основе методов типологизации и классификации.
Ключевые слова: информационная сфера, общественные информационные отношения, классификация информационных отношений, типологизация информационных отношений.
 
      Постановка проблеми. Відносини в інформаційній сфері є одним із найскладніших явищ соціальної та правової реальності. В наш час, коли відбувається активний розвиток інформаційного суспільства, особливого значення набуває правове регулювання відносин в цій царині. Право, здійснюючи регулятивний вплив на інформаційні відносини, покликане спрямувати їх розвиток в інтересах людини, корпорацій, суспільства та держави. Реалізація цього принципу можлива за умов використання в нормотворчості інформаційної сфери досягнень науки інформаційного права...