ЯРЕМЕНКО С.О., Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту

УДК 343.412:316.648.43
 
ЯРЕМЕНКО С.О.,
аспірант кафедри кримінального права
Національного університету “Одеська юридична академія”
 
 
Анотація. У статті розглядається феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі та здатність особи уникати впливу дезінформації у ЗМІ. Аналізується проблематика правового захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу крізь призму теоретичних побудов та емпіричних даних стосовно особливостей функціонування психіки людини.
Ключові слова: ментальне забруднення, інформаційно-психологічний вплив, когнітивні упередження, конформність, криміналізація.
Аннотация. В статье рассматривается феномен ментального загрязнения в современной информационной среде и способность человека избегать воздействия дезинформации в СМИ. Анализируется проблематика правовой защиты от негативного информационно-психологического влияния сквозь призму теоретических построений и эмпирических данных касаемо особенностей функционирования психики человека.
Ключевые слова: ментальное загразнение, информационно-психологическое влияние, когнитивные предубеждения, конформность, криминализация.
Summary. The article discusses mental contamination in modern information environment and human ability to avoid the influence of misinformation in the media. The author analyzes the problems of legal protection against negative information and psychological impact in the light of theoretical constructs and empirical data on the peculiarities of human mind functioning.
Keywords: mental contamination, information and psychological impact, cognitive biases, conformity, criminalization.
 
 
       Постановка проблеми. Ідеї здійснення інформаційного впливу на суспільну свідомість та поведінку людей за допомогою засобів масової інформації (далі – ЗМІ) мають тривалу історію. Хоча в різні періоди рівень та способи їх впливу різнились, преса, радіо, телебачення, кінематограф, – всі види медіа залишаються ефективними засобами впливу на психіку людей. Телебачення традиційно займало домінуючі позиції серед джерел інформації і сьогодні залишається ефективним інструментом трансформування контурів соціальної реальності завдяки здатності створювати умови, за яких екранні образи в глибинах нашого несвідомого сплітаються з реальністю.
        У сучасному інформаційному суспільстві бурхливий розвиток новітніх інформаційних технологій підняв прийоми психологічної маніпуляції поведінкою соціальних суб’єктів на новий рівень використання. За нинішніх технологічних реалій Інтернет став одним із найважливіших і найпопулярніших джерел інформації, дозволяючи поширювати інформаційні повідомлення практично миттєво, на необмежені відстані та транслювати їх через значно ширший ряд пристроїв. Крім того, Інтернет дозволяє окремому комунікатору донести своє повідомлення до невизначеної кількості реципієнтів, а також надає значно ширші можливості для зворотного зв’язку завдяки інтерактивній комунікації.
 
 
 

 

Видання НДІІП