ЯЦИШИН М.Ю., Використання сили у кіберпросторі в рамках міжнародного права (ст. 22-31)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273367

УДК 341.48/.49

ЯЦИШИН М.Ю.,
старший викладач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. У статті досліджується питання міжнародно-правової кваліфікації кібервоєн. Розглядається співвідношення понять “кібератака”, “кібернапад”, “кіберзлочин” та “кібервійна”, на підставі чого автор пропонує власні дефініції. Детально аналізуються підстави застосування норм міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права до кібервоєн. Досліджується проблеми поширення дії основних принципів міжнародного права у кіберпросторі. Автор акцентує увагу на кваліфікаційних ознаках, відповідно до яких акти кібервійни можуть бути визнані злочином агресії.
Ключові слова: кібервійна, кіберзлочинність, інформаційно-комунікаційні технології, злочин агресії, основні принципи міжнародного права.
Summary: The article deals with the issues of international legal qualification of cyberwar. The correlation between the concepts of cyberattack, cybercrime and cyberwar (cyberwarfare) is considered. On this basis, the author offers his own distinctions. The reasons for applying international humanitarian law and international criminal law norms to cyberwar are analyzed in detail. The article deals with the problem of extending the basic principles of international law in cyberspace. The author focuses on the cyberwar qualifications, according to which such acts can be recognized as a crime of aggression.
Keywords: cyberwar, cybercrime, information and communication technologies, crime of aggression, principles of international law.
Аннотация. В статье исследуется вопрос международно-правовой квалификации кибервоен. Рассматривается соотношение понятий кибератака, кибернападение, киберпреступление и кибервойна, на основании чего автор предлагает собственные дефиниции. Детально анализируются основания применения норм международного гуманитарного права и международного уголовного права касательно кибервоен. Исследуется проблема расширения сферы действия основных принципов международного права в киберпространстве. Автор акцентирует внимание на квалификационных признаках, согласно которым акты кибервойны могут быть признаны преступлением агрессии.
Ключевые слова: кибервойна, киберпреступность, информационно-коммуникационные технологии, преступление агрессии, основные принципы международного права.
 
 
      Постановка проблеми. Виходячи із основних принципів міжнародного права, зокрема мирного вирішення спорів та незастосування сили і погрози силою, а також цілей, проголошених Статутом ООН, міжнародне співтовариство зобов’язане вживати всіх необхідних засобів для запобігання та усунення загрози миру. Тому, одним з пріоритетів для міжнародного права є підтримання і захист миру, що неможливо без заборони та виключення війни як засобу ведення національної політики. За таких умов міжнародне нормотворення повинно вчасно реагувати на виклики сучасності, в тому числі на зародження тенденцій до виникнення нових асиметричних джерел сили, серед яких і кібернетичні можливості впливу [1, с. 10]...
 
 
 

 

Видання НДІІП