ЮДКОВА К.В., Особливості визначення поняття “інформаційна система”

УДК 340:004
 
ЮДКОВА К.В.,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
аспірант НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В роботі охарактеризовано підходи до визначення поняття “інформаційні системи”, основні характеристики інформаційних систем, а також їх види за різними критеріями поділу.
Ключові слова: інформація, інформаційна система, автоматизація.
Аннотация. В работе охарактеризованы основные подходы к определению понятия “информационные системы”, основные характеристики информационных систем, а также их виды по разным критериям деления.
Ключевые слова: информация, информационная система, автоматизация.
Summary. The paper characterizes main ways to define the term “information system”, main characteristics of information system, as well as their types in accordance with different ways of division.
Keywords: information, information system, automation.
 
 
     Постановка проблеми. Термінологічна однозначність, єдність та конкретизація визначень в юриспруденції в окремих випадках може мати вирішальне значення в процесі прийняття рішень щодо обрання типу правового регулювання відповідних суспільних відносин. Особливо критичного значення набуває необхідність якщо не об’єктивно вірного, то хоча б конкретного та однозначного підходу до формулювання визначень явищ, які або знаходяться в процесі формування, або є абсолютно новими для чинної правової системи. Явищем, що перебуває в перманентному процесі формування, розвитку, диференціації та перетворень є, зокрема, інформаційна система.
     Навіть наявність нормативної дефініції не гарантує однозначності визначення, оскільки в правозастосуванні  та серед науковців зберігається різноманіття підходів.
        Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття “інформаційна система”.
       Виклад основного матеріалу. Для того, щоб правильно охарактеризувати існуючі підходи до визначення терміну “інформаційна система” або того ж терміну, але у множині – “інформаційні системи”, необхідно визначити його складові, тобто “інформаційний” та “система”.
 
 

 

Видання НДІІП