ЮДКОВА К.В., Правова інформатика: міжнародний досвід як підґрунтя інтеграційних процесів

УДК 340:004

ЮДКОВА К.В.,
викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, юрисконсульт Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 
 
Анотація. Правова інформатика є напрямом досліджень, що стрімко розвивається та поєднує в собі різні наукові та освітні сфери. Слугує дієвою платформою для здійснення міжнародного співробітництва в сфері захисту інформації та провадження спільної науково-освітньої діяльності різних суб’єктів права.
Ключові слова: правова інформатика, право інформаційних технологій, міжнародне право.
Аннотация. Правовая информатика является направлением исследований, которое стремительно развивается и сочетает в себе различные научные и образовательные сферы. Служит действенной платформой для осуществления международного сотрудничества в сфере защиты информации и осуществления совместной научно-образовательной деятельности различных субъектов права.
Ключевые слова: правовая информатика, право информационных технологий, международное право.
Summary. Legal informatics is a sphere of research that is rapidly evolving and combines the various scientific and educational spheres. Legal informatics serves as an effective platform for international cooperation in the field of information security and the implementation of joint research and educational activities of various entities.
Keywords: legal informatics, IT law, international law.
 
 
        Постановка проблеми. Інформація є універсальним та глобальним об’єктом суспільних відносин, предметом досліджень. Правова інформатика як один із напрямів сучасної вітчизняної науки повинна раціонально та ефективно використовувати надбання світової науки. IT Law – найбільш схожий напрям в зарубіжних дослідженнях, але має відмінний, більш розширений предмет та специфічні методи дослідження. Аналіз та співставлення зазначених напрямів є підставою для виділення позитивних рис, а також підґрунтя для розробки рекомендацій щодо вдосконалення національної правової інформатики на базі міжнародного досвіду.
        За декілька десятиріч дискусій в рамках співвідношення проблем інформатики і права найбільш плідним виявився напрям, який було об’єднано в загальне найменування “правова інформатика”, предметом такого напряму стали проблеми обігу інформації в правовій системі і інформаційне забезпечення юридичної практичної діяльності…
 
 

 

Видання НДІІП