ЮДКОВА К.В., Рівень інформаційного імунітету як складова частина правової моделі інформаційної безпеки

УДК 340:004

ЮДКОВА К.В.,
викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, юрисконсульт Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 
Анотація. У роботі досліджено етапи характеристики об’єкта для визначення рівня його інформаційного імунітету.
Ключові слова: інформаційний імунітет, вразливість. інформаційні загрози, інформаційна безпека.
Аннотация. В работе исследованы этапы характеристики объекта для определения уровня его информационного иммунитета.
Ключевые слова: информационный иммунитет, уязвимость, информационные угрозы, информационная безопасность.
Summary. The stages of object description for the decision of its informative immunity level are explored in work.
 Keywords: information immunity, vulnerabilities, information threats, information security.
 
 
       Постановка проблеми. Процес правового моделювання інформаційної безпеки є складним, ступеневим структурним процесом, реалізація якого здійснюється за декількома стадіями. Однією із обов’язкових стадій побудови правової моделі – є визначення рівня інформаційного імунітету об’єкта інформаційної безпеки.
        Без глибокого аналізу недоліків власне самої інформаційної системи, а також всіх факторів, що впливають на її здатність до самозахисту від загроз, неможливо надати адекватну характеристику ризикам, а також визначити, які саме джерела загроз існують для тих чи інших систем.
        Крім того, відсутність єдиної нормативної методичної бази правового регулювання алгоритмів дослідження об’єкта інформаційної безпеки задля визначення рівня його інформаційного імунітету значною мірою ускладнює весь процес побудови дієвої правової моделі інформаційної безпеки.
        Найбільший пласт робіт, присвячених етапам моделювання інформаційної безпеки, складають роботи фахівців технічних наук, таких як С. Вихорев, С. Симонов, А. Астахов. Необхідно звернути увагу на той факт, що дане питання не є розробленим вітчизняними фахівцями з інформаційного права. Таким чином дослідження щодо етапів правого моделювання, зокрема, в сфері інформаційної безпеки, є рудиментарними та недостатніми.
      Метою статті є опис такого етапу правового моделювання інформаційної безпеки, як рівень інформаційного імунітету, а також визначення основних етапів досліджень об’єкта інформаційної безпеки з точки зору його зовнішніх та внутрішніх недоліків…