Ю.П. ДОЦЕНКО, О.В. СОЛДАТЕНКО. Еволюція автоматизованої інформаційної системи податкової служби США: історичний аспект

УДК 004:336.2

Ю.П. ДОЦЕНКО,
 
О.В. СОЛДАТЕНКО,
кандидат фізико-математичних наук,
заступник директора Науково-дослідного інституту фінансового права
кандидат економічних наук, доцент,
директор Науково-дослідного інституту фінансового права
    
  Анотація.У статті здійснено історичний екскурс у становлення та розвиток інформаційної системи податкової служби Сполучених Штатів Америки. Виділені основні етапи розвитку системи, визначена еволюція зміни ідеології побудови і використання інформаційних засобів забезпечення функціонування системи оподаткування.
Аннотация.В статье осуществлен исторический экскурс в становление и развитие информационной системы налоговой службы Соединенных Штатов Америки. Выделены основные этапы развития системы, определена эволюция изменения идеологии построения и использования информационных средств обеспечения функционирования системы налогообложения.
Summаry.The historical excursus to establishment and development of informational system of USA tax authority is realized in the article. The main stages of system development are marked out, the evolution of change in method of creation and use of informative means of assurance of tax system functioning is determined.
Ключові слова.інформаційна система, електронне сховище даних, програмний продукт, податкові форми.
 
 
Ефективне функціонування податкової системи будь-якої країни можливе тільки при застосуванні передових інформаційних технологій, що базуються на використанні сучасної комп'ютерної техніки. З цією метою в органах податкової служби створюються автоматизовані інформаційні системи, які призначені для автоматизації функцій всіх рівнів податкової служби по забезпеченню збору податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетних фондів, проведення комплексного оперативного аналізу інформаційних матеріалів з питань оподаткування, забезпечення органів управління і відповідних рівнів податкових служб достовірною інформацією, а також для організації обслуговування потреб платників податків.
Проблемам розвитку автоматизованих інформаційних систем присвячено багато наукових досліджень. Предметом цих досліджень були як загальні проблеми організації податкових інформаційних систем, так і особливості побудови і розвитку таких систем в окремих країнах. Питання адаптації інформаційних технологій і їх застосування при підготовці різних форм податкової звітності та інформаційних матеріалів у Великобританії вивчали Хансфорд, Лаймер і Пілкінгтон [1]. Ними зроблені висновки щодо важливості забезпечення гарантій надійності інформації та додержання політики конфіденційності. Побудову і функціонування інформаційної системи податкової служби Японії розглянуто в [2]. В роботі в основному були досліджені технічні аспекти забезпечення надійності функціонування інформаційної системи. Загальні проблеми інформаційної підтримки діяльності податкових служб і сприяння платникам податків вивчалися в [3]. Досвід впровадження інформаційних технологій в роботу податкових органів Австралії досліджувався в [4]. В цій роботі автоматизована інформаційна система податкової служби розглядається як складова частина електронного уряду Австралії з метою встановлення відкритих, прозорих умов його функціонування…
 

 

Видання НДІІП