ЗАБАРА І.М., Дистанційне зондування землі: минуле і сучасне міжнародно-правового регулювання отримання і використання інформації (ст. 36-43)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273203

УДК 341: 316.774: 070.13

Забара І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті досліджуються питання міжнародно-правового регулювання діяльності з дистанційного зондування Землі з космосу. Автор акцентує увагу на інформаційній складовій міжнародно-правової проблематики діяльності суб’єктів з дистанційного зондування. У статті аналізуються проблемні питання базових засад міжнародно-правового режиму сучасних міжнародних інформаційних відносин в сфері використання інформації, що отримується в результаті діяльності з дистанційного зондування Землі з космосу.
Ключові слова: дистанційне зондування, дані дистанційного зондування, інформація, міжнародно-правовий режим, міжнародно-правові відносини.
Summary. The article deals with the issues of international legal regulation of the remote sensing of the Earth from outer space. The author focuses on the information component of the international legal issues of the activities of subjects of remote sensing. The article analyzes the problematic issues of the basic principles of the international legal regime of modern international information relations in the sphere of the use of information obtained as a result of remote sensing of the Earth from space.
Keywords: remote sensing, remote sensing data, information, international legal regime, international legal relations.
Аннотация. В статье исследуются вопросы международно-правового регулирования деятельности по дистанционному зондированию Земли из космоса. Автор акцентирует внимание на информационной составляющей международно-правовой проблематики деятельности субъектов по дистанционному зондированию. В статье рассматриваются проблемные вопросы базовых основ международно-правового режима современных международных отношений в сфере использования информации, получаемой в результате деятельности по дистанционному зондированию Земли из космоса.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, данные дистанционного зондирования, информация, международно-правовой режим, международно-правовые отношения.
 
 
     Постановка проблеми. Широкий і масштабний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з сучасною космічною технікою надають широкі можливості для подальшої діяльності у сфері дистанційного зондування Землі з космосу. Разом з новими напрямами їх практичного використання, а також тенденціями щодо комерціалізації цієї діяльності та участі приватних осіб, вони висувають до міжнародного співтовариства нові вимоги, завдання і пріоритети. Важливим також є визначення і узагальнення базових засад міжнародно-правового режиму сучасних міжнародних інформаційних відносин в сфері використання інформації, отриманої в результаті дистанційного зондування Землі з космосу.
      Варто було б і приділити увага розбіжностям у концептуальних підходах держав як принципових питань, пов’язаних як з категорією інформації, так і до правових режимів, що встановлюються на міжнародному і національному рівнях для діяльності з дистанційного зондування Землі, відмінності між якими, із її прогресивним розвитком, зростають...