ЗАБАРА І.М., Міжнародно-правова інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права

УДК 341.232:004

ЗАБАРА І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню інформації в науці міжнародного права. Автор аналізує доктринальний підхід до категорії міжнародно-правової інформації. Розглядаються питання щодо поняття, змісту, ролі і значення міжнародно-правової інформації в контексті інформаційної моделі механізму міжнародно-правового регулювання.
Ключові слова: інформація, міжнародно-правова інформація, міжнародне право, доктрина, міжнародні правовідносини.
Аннотация. Статья посвящена исследованию информации в науке международного права. Автор анализирует доктринальный поход к категории международно-правовой информации. Рассматриваются вопросы относительно понятия, содержания, роли и значения международно-правовой информации в контексте информационной модели механизма международно-правового регулирования.
Ключевые слова: информация, международно-правовая информация, международное право, доктрина, международные правоотношения.
Summary. The article investigates the information in the international law science. The author analyzes the doctrinal approach to the category of international legal information. The questions on the concept, content, role and importance of international legal information are considered in the context of the information model of the international legal regulation mechanism.
Keywords: information, international legal information, international law, doctrine, international legal relationship.
 
 
       Постановка проблеми. Поняттям, покладеним в основу усієї інформаційної діяльності та інформаційних процесів, які спрямовані на формування та розвиток інформаційного суспільства, виступає інформація. Сприйняте багатьма науками, виступаючи в якості стрижневого і ключового, воно, тим не менш, залишається одним з найсуперечливіших і дискусійних явищ. При цьому, зростання ролі і значення інформації поставило перед міжнародним правом, як, власне, і перед усією правовою наукою, питання щодо її визначення, місця, ролі та юридично значимих властивостей.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що представники доктрини міжнародного права не залишили цю тему без уваги. Майже з першої половини XX сторіччя низкою дослідників були закладені основи для обґрунтування категорії інформації в міжнародному праві. Її загальне бачення ґрунтується на досягненнях загальної теорії міжнародного права та низки галузей міжнародного права – загальнотеоретичну основу склали роботи В.М. Корецького, І.І. Лукашука, Ю.М. Колосова, В.А. Василенка, Г.І. Тункіна, О.Г. Дніпровського, О.В. Єрмішиної, І.І. Мисика, О.В. Собакіної, М.Ю. Черкеса та інших. Тематика розглянутих робіт є доволі широкою: окремі види інформаційної діяльності суб’єктів міжнародного права, правові аспекти концепцій розвитку міжнародних інформаційних відносин, сучасні міжнародно-правові аспекти інформаційної безпеки…
 
 

Видання НДІІП