ЗАБАРА І.М., Міжнародно-правовий режим сучасних електронних комунікацій: загальні засади (ст. 64-72)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273053

УДК 341: 316.774: 070.13

Забара І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права
  Інституту міжнародних відносин
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті досліджуються питання міжнародно-правового режиму сучасних електронних комунікацій. Автор розглядає міжнародні правовідносини, пов’язані із технічним забезпеченням передачі інформацїі, загальні засади міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин у сфері організації, експлуатації і захисту каналів і обладнання електрозв’язку.
Ключові слова: міжнародно-правовий режим, міжнародно-правові відносини, комунікація, служба зв’язку, електронне обладнання, право на комунікацію.
Summary. The article deals with issues of the international legal regime of modern electronic communications. The author examines international legal relations related to the technical provision of information transmission, general principles of international legal regulation of interstate relations in the field of organization, operation and protection of channels and telecommunication equipment.
Keywords: international legal regime, international legal relations, communication, communication service, electronic equipment, right to communicate.
Аннотация. В статье исследуются вопросы международно-правового режима современных электронных коммуникаций. Автор рассматривает международные правоотношения, связанные с техническим обеспечением передачи информации, общие положения международно-правового регулирования межгосударственных отношений в сфере организации, эксплуатации и защиты каналов и оборудования  электросвязи.
Ключевые слова: международно-правовой режим, международно-правовые отношения, коммуникация, служба связи, международно-правовые отношения, электронное оборудование, право на коммуникацию.
 
      Постановка проблеми. Сучасний міжнародно-правовий режим електронних комунікацій є результатом майже стоп’ятдесятирічного розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у сфері електрозв’язку. Його становлення відбулось у кілька етапів – починаючи з утворення державами Міжнародного телеграфного союзу (1865 р.), коли міжнародні правовідносини врегулювали тільки окремі, існуючі на той час види зв’язку (телеграфний, радіозв’язок) і, – до нашого часу, коли його формуванню, поряд з державами, допомагають і міжнародні організації, на чолі з Міжнародним союзом електрозв’язку...